ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED

Isikuandmete töötlemine ja turvalisuse tagamine Märjamaa Gümnaasiumis

Üldpõhimõtted ja mõisted

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete eesmärk on tagada füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel Märjamaa Gümnaasiumis (edaspdi kool).

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on koolil teave, millega on võimalik isik tuvastada. Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab andmesubjekti otseselt või kaudselt tuvastada. Otsest tuvastamist võimaldavad näiteks inimese nimi, sünniaeg, isikukood, e-posti aadress, elukoha aadress, kasutajatunnused, telefoni number, isiku foto, videoülesvõte. Kaudselt on isik võimalik tuvastada näiteks IP-aadressi, hüüdnime, majandusliku seisundi või auto andmete põhjal. Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötlemine

Märjamaa Gümnaasium (kool) töötleb isikuandmeid õigustatud huvi tagamiseks, õigusaktidega määratud kohustuste täitmiseks või lepingu alusel. Eelkõige töötleb kool vastutava töötlejana järgmiseid isikuandmeid:

  • seadusjärgse tegevuse või lepingu alusel teada saadud isikuandmed ja kontaktandmed;
  • tööle või praktikakohale kandideerimisega seotud isikuandmeid (nimi, sünniaeg, haridus ja muud andmed, mida andmetesubjekt on kandideerimisel avaldanud);
  • isikuandmed, mis saadakse andmete omaniku selgitustaotluse, märgukirja või muu kirjavahetuse teel (mistahes kirjavahetus ei ole avalik);
  • andmed, mis tekivad andmesubjekti liikumisel kooli hoonetes või territooriumil, sealhulgas nii videopildi (reaalajas ja salvestatuna) kui ka läbipääsusüsteemide vahendusel.

Isikuandmeid kasutatakse ja töödeldakse eesmärgil, milleks neid koguti ning selle eesmärgi täitmiseks minimaalselt vajalikus ulatuses.

Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja juhistest. Kool on võtnud kasutusele asjakohased meetmed, et kindlustada isikuandmete kaitse ja tagada isikuandmete töötlemine vastavuses eelnimetatud õigusaktidega.

Filmimine ja pildistamine

Märjamaa Gümnaasiumi territoorium on avalik koht, kus filmimist ja pildistamist reguleerib isikuandmete kaitse seaduse §11.

Avalikus kohas tehtud pilte või videomaterjali (näiteks lõpuaktused, spordivõistlused, olümpiaadid) avalikustame kooli kodulehel või kooli poolt hallatavatel sotsiaalmeedia kontodel. Kui mõni isik ei soovi pildile või videole jääda, on tal võimalik enda jäädvustamist vältida. Kui õpilane või tema seaduslik esindaja soovib mõne pildi või video eemaldamist eelnimetatud kohtadest, siis tuleb konkreetne soov esitada e-kirjaga aadressile gumnaasium@marjamaa.ee.

Videovalveseadmed

Kooli territooriumil, sealhulgas koolimajas, on kasutusel ööpäevaringselt salvestavad videovalveseadmed, et tagada koolis viibimise ajal õpilaste, kooli töötajate ja külaliste turvalisus, kooli vara kaitse ja vajadusel tuvastada õigusrikkumisi. Videovalveseadmete kasutamist reguleerib kooli kodukord ning Märjamaa Vallavolikogu 15.12.2020 vastu võetud määrus nr 110: Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord.

Kontaktid küsimuste korral

Close Menu