Avaliku konkursi läbiviimise kord

M Ä R J A M A A   G Ü M N A A S I U M

Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord

Kehtestatud Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu otsusega nr 1 07.01.2014

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §74 1õike 6 alusel.

1. Üldsätted

1.1. Korraga kehtestatakse Märjamaa Gümnaasiumi õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi väljakuulutamise, kandidaatide hindamise ja direktori otsuse tegemise kord.

2. Konkursi väljakuulutamine ja avalduse esitamine

2.1. Avaliku konkursi vaba või vabaneva ametikoha täitmiseks kuulutab välja direktor.

2.2. Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse vastav teade kooli veebilehel. Vajadusel avaldatakse konkursiteade kohalikus ja/või üleriigilises väljaandes ja/või veebilehel.

2.3. Konkursil osalemiseks esitab kandidaat direktorile kirjaliku avalduse, CV (curriculum vitae) ja/või muud konkursiteates nõutavad dokumendid.

2.4. Kandidaatide esitatud dokumendid registreerib kooli sekretär, kes edastab need hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajale järgneval tööpäeval direktorile.

2.5. Kandidaadil on õigus saada lisateavet direktorilt ametikoha ja kooli kohta.

3. Kandidaatide hindamine

3.1. Laekunud avalduste põhjal valitakse kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele kahe nädala jooksul pärast avalduste laekumise tähtaja möödumist.

3.2. Vestluse aeg ja koht tehakse kandidaadile teatavaks hiljemalt kolm tööpäeva enne vestluse toimumist.

3.3. Vestlusest võtavad lisaks direktorile osa õppealajuhataja(d).

4. Direktori otsus

4.1. Otsuse ametikohale valimise kohta teeb direktor.

4.2. Otsuse langetamisel arvestab direktor põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 74 (5) sätestatuga.

4.3. Direktor teavitab kandidaati tema suhtes vastuvõetud otsusest kirjalikult või suuliselt hiljemalt 10 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

4.4. Direktor võib kaalutlusõiguse alusel avalduste esitamise tähtaega pikendada.

4.5. Pakkumuse saanud kandidaadi tööle asumisest loobumisel tehakse ettepanek järgmisele kandidaadile või loetakse konkurss luhtunuks.

4.6. Konkurss loetakse luhtunuks, kui:

1) ametikohale kandideerimiseks ei esita keegi tähtajaks nõuetekohaseid dokumente;

2) ühegi kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

4.7. Konkursi luhtumisel kuulutab direktor hiljemalt kahe kuu möödumisel välja uue konkursi.

4.8. Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

4.9. Kandidaadil on õigus otsus vaidlustada 10 päeva jooksul pärast otsuse teadasaamist.