Arengukava 2017-2019

Kooli arengu põhisuunad

Missioon

Märjamaa Gümnaasiumi missioon on luua tingimused haritud ja arenemisvõimelise noore kodaniku kujunemiseks, keskendudes iga õpilase individuaalsete võimete väljaarendamisele ning loovust, ettevõtlikkust ja õpihimu toetava arengukeskkonna loomisele.

Visioon

Märjamaa Gümnaasium on uuendustele avatud haridusasutus, kus ümbritsev vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond toetab nii õpilaste kui õpetajate arengut, peab silmas õppekava alusväärtusi ja paikkonna eripära. Õpikeskkond vastab aja nõuetele: koolis on kaasaegsed õppevahendid, tagatud on kooliruumide -ja maa-ala funktsionaalsus ja esteetiline väljanägemine.

Eesmärgid ja põhisuunad

1. Loovust, ettevõtlikkust, koostööd arendava, õpihimu ja turvalisust toetava õpikeskkonna loomine.

2. Gümnaasiumi konkurentsivõimelise hariduse ja jätkusuutlikkuse kindlustamine.

3. Personali professionaalse arengu toetamine.

4. Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu toetamine.

5. Materiaal-tehnilise baasi (võimla, infotehnoloogia –ja õppevahendid) arendamine ja täiustamine.

Arengukava 2017-19

IT-arengukava