EELKOOL ESIMESSE KLASSI ASTUJATELE

Eelkool 31. märtsist 19. maini 2022

Kutsume kõiki Märjamaa valla 6-7-aastaseid lapsi, kes plaanivad 2022. aasta sügisel alustada õpinguid meie koolis, osalema spetsiaalselt teile läbiviidavas eelkoolis, mille käigus tutvume koolimaja, meie toredate õpetajate ja õppetegevusega.

Eelkooli õppepäevad toimuvad 31. märtsist kuni 19. maini, igal neljapäeval kell 17.00-18.45.

Lastega tegelevad õpetajad: Tiina Unga, Piia Sepp, Marika Kosubenko ja Kaire Hindremäe.

Esimene kohtumine toimub 31. märtsil 2022 kell 17.00. Kohtume algklasside  sissepääsu juures, Tamme teel. Koolimajas liikumiseks palume kõikidel kaasa võtta vahetusjalatsid. Lastele palume kaasa anda harilik ja värvilised pliiatsid ning kustutuskumm.

Lapsevanematele
Kutsume koolimajas toimuvatele tegevustele ka lapsevanemaid:

 • 31. märtsil kell 17.10 tutvustavad Märjamaa Gümnaasiumi tänast päeva kooli direktor Kalle Uusmaa ja õppealajuhataja Lia Puhm.
 • Erandkorras teisipäeval, 5. aprillil, kell 17.00 toimub õppetöös kasutatava meetodi VEPA tutvustamine – „Mis on VEPA?”. Seda meetodit saab edukalt rakendada ka kodus, vaata lisaks siit. Sel õhtul me ootame koolimajja ainult lapsevanemaid, lapsi ootame jälle neljapäeval, 7. aprillil.
 • 19. mail kell 17.00 tutvustavad meie kooli tugispetsialistid ennast ja oma tööd.

Osalemine
Eelkoolis osalemiseks on vajalik registreerimine hiljemalt 30. märtsiks SIIN.


Õppekava
Märjamaa Gümnaasiumi eelkooli 2022. aasta õppekavaga saad tutvuda siin.

Eesmärgid
Eelkooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid on

 • tutvustada lastele kooli ja õpetajaid
 • laste  arengu toetamine edukaks toimetulekuks koolis
 • kujundada positiivse suhtumist teadmiste omandamisse ja kooli
 • arendada olemasolevaid teadmisi
 • kujundada uusi teadmisi, oskusi ja vilumusi
 • tutvustada tunni käitumisnorme
 

Valdkonnad
Iganädalastel õppetundidel vaatame üheskoos läbi järgmised valdkonnad

 • keel, kõne ja kirjatehnika
 • matemaatika
 • käeline tegevus ja muusika

Keel, kõne ja kirjatehnika

Õpime lugemist, kirjutamist, kirjatehnikat ja suulist väljendusoskust.

Eesmärgid

 • julgustada last ennast väljendama
 • arendada igapäevast suhtlemisoskust
 • suunata last õige häälduse, keeleliselt õigete vormide ja lauseehituse kujunemisel
 • laiendada sõnavara ja täpsustada sõnade tähendusi
 • käsitleda tähti, silpe ja sõnu ning nende kirjutamist
 • tutvustada lasteraamatuid
 • kujundada lugemise ja kirjutamise alusoskusi

 

Matemaatika

Õpime arvutamist, esemete ja nähtuste järjestamist, rühmitamist ning nendevahelisi seoseid, tutvutakse geomeetriliste kujunditega ja erinevate suurustega, harjutatakse ajamõiste kasutamist ja arendatakse ruumitaju.

Eesmärgid

 • kujundada esemete järjestamise, võrdlemise ja oluliste tunnuste järgi rühmitamise oskusi
 • õpetada määrama esemete arvu, tundma arvurida ning järjestusseoseid arvude reas, sooritama tegevusi hulkadega
 • harjutada arvude liitmist ja lahutamist
 • käsitleda numbreid ja numbrite kirjutamist
 • tutvustada suurusi ja nende mõõtmist igapäevaelust tuttavate mõõtühikute abil

 

Käeline tegevus ja muusika

Õpime joonistamist, voolimist, paberitööd ja meisterdamist, harjutame laulmist ja liikumist muusikas.

Eesmärgid

 • kujundada käelisi oskusi 
 • arendada kujutlusvõimet ja loovust
 • õpetada töö- ja korraharjumusi
 • arendada iseseisvust, algatusvõimet
 • õpetada erinevate töövahendite käsitsemisoskust
 • õpetada liikumis- ja laulumänge

Lisainfo

 • Lia Puhm, õppealajuhataja
  tel. 501 5940, [email protected]
 • õpetajate ja tugiteenuseid osutavate inimeste kontaktid leiate siit
Close Menu