KOOLI KODUKORD

MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI KODUKORD

Märjamaa Gümnaasiumi kodukord on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) §68 ja teiste Eesti Vabariigi seaduste alusel. Kodukord on õpilastele, kooli töötajatele ja kooli külalistele täitmiseks kohustuslik.

Märjamaa Gümnaasiumi kodukorra 2019. aasta redaktsioon on üle vaadatud ja heaks kiidetud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 29.10.2019 ja hoolekogu poolt 5.11.2019. Kuni kodukorra lõpliku kinnitamiseni kehtib eelmine redaktsioon (avaneb siit).

1. Üldkorraldused

1.1. Märjamaa Gümnaasiumi (edaspidi kool) õppetegevusi kajastab tunniplaan, kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust päevakava. Tunniplaan ja kooli päevakava on avaldatud kooli kodulehel ja selle muudatuste kohta teavitavad õpilasi klassijuhatajad tunnis või eKooli sõnumite kaudu. Lapsevanemaid teavitavad kooli päevakava ja selles toimuvate muudatuste kohta õpetajad, õppealajuhatajad, sekretär või huvijuht eKooli sõnumite, e-posti või kooli veebilehe kaudu.

1.2. Koolimaja uksed avatakse kooli juhtkonna poolt määratud isikute poolt kell 7:30 ja suletakse kell 18:00. Väljaspool nimetatud kellaaegu tohib koolimajas viibida ainult osalemiseks huviringides või erikokkuleppel juhtkonnaga.

1.3. Koolitundide algus- ja lõpuaeg teavitatakse koolimajas helisignaali abil.

1.4. Kool on haridusasutus ja õpilased, õpetajad ning kõik kooli töötajad kannavad korrektset riietust. Kooli ruumides viibides ei kanta peakatteid, katkiseid (nt. rebitud teksad), keha paljastavaid ega solvava või sobimatu sümboolikaga riietust. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse kooli garderoobi. Kooli ruumides kantakse vahetusjalatseid, mis ei määri ega kahjusta põrandaid. Garderoobis hoitakse riided nagis, jalanõud asetatakse kotti või restile, et mitte segada põranda puhastamist. Pidulikel kogunemistel ja aktustel (õppeaasta alustamine ja lõpetamine, vabariigi aastapäeva aktus, jõulukontsert jmt) kantakse pidulikku ja akadeemilisele sündmusele sobivat riietust.

1.5. Kooli territooriumil või koolimajas asuvate isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane ise.

1.6. Õpilane võtab ise kooli kaasa õppetööks vajalikud ja õpetajaga kokku lepitud õppevahendid. Kehalise kasvatuse tundides peab igal õpilasel olema eririietus ja spordijalanõud, mis vastavad ilmastikutingimustele ja tunni teemale.

1.7. Õpilased sisenevad klassiruumi pärast esimest õppetunni alguse märguannet ja asuvad kokkulepitud kohtadele. Õpetaja alustab tundi pärast teist märguannet.

1.8. Kooliruumides lärmamine, jooksmine, kaasõpilaste asjade äravõtmine ja pildumine, kooli õppevahendite, -mööbli ja muu vara tahtlik rikkumine on lubamatu. Õpilane kannab vastutust kooli soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite otstarbekohase kasutamise eest.

1.9. Suvevaheajale minnes, kooli lõpetamisel või koolist väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama koolile kuuluvad õppevahendid. Õppevahendite tahtliku rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane vastutust vastavalt kehtestatud õigusaktidele. Õpilase süü läbi tekkinud kahju tuleb õpilasel ja/või tema vanemal hüvitada.

1.10. Koolimajast või kooli hoovist leitud esemed toimetab leidja kooli kantseleisse, kust kaotaja neid küsima läheb. Kantseleisse toomisest kahe nädala jooksul järele tulemata leitud esemete kohta on koolil õigus teavitada avalikkust kooli kodulehe ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Üle kuu aja kantseleis omanikku oodanud esemed on koolil õigus utiliseerida.

1.11. Toitlustamine ja igasugune toidu tarbimine toimub kooli sööklas või vastava õppetöö raames kooli õppeköögis. Mujal kooli ruumides on toidu tarbimine lubatud ainult juhtkonnaga suuliselt või e-kirja teel kokku lepitult. Toidu ja/või joogiga (v.a suletavad pudelid) õpperuumidesse sisenemine on keelatud.

1.12. Võimlas, aeroobikasaalis, õppeköögis, keemia-, füüsika-, tööõpetuse-, käsitöö- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid, mis avalikustatakse vastavate klasside infostendidel.

1.13. Õppetunni ajal on õpilase mobiiltelefon ja teised elektroonilised seadmed seadistatud hääletule režiimile või välja lülitatud, need ei ole õpilase laual ega mujal õppetööle keskendumist segavas käe- või vaatevälja ulatuses. Mobiiltelefoni või muid elektroonilisi seadmeid tohib kasutada vaid õppimise eesmärgil ja ainult siis, kui õpetaja peab seda vajalikuks ja on vastava korralduse andnud. Mittesihipäraselt kasutatud mobiiltelefon või muu elektrooniline seade võetakse kooli hoiule vastavalt punktis 8. kirjeldatule.

1.14. 2.-8. klasside ning 10. ja 11. klasside õpilased sooritavad õppeaasta lõpul direktori poolt kinnitatud tegevuskava alusel õppe-ja tööpraktika.

1.15. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Kõikide vahendite kasutamine tuleb igakordselt suusõnaliselt või e-kirja teel kokku leppida oma klassijuhataja või vähemalt ühe kooli juhtkonna liikmega. Nende kasutamisel tuleb järgida konkreetse vahendi kasutamise juhiseid, kasutada neid sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult.

1.16. Kooli kodukord arutatakse õpilastega läbi iga õppeaasta esimeses klassijuhataja tunnis. Õpilase õppima asumisel õppeaasta keskel, tutvustab klassijuhataja õpilasele kooli kodukorda esimesel võimalusel. Kodukorra reeglite täitmist kinnitab õpilane oma allkirjaga (lisa 3).

2. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord

2.1. Turvalisuse ja õpilase tervise kaitse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul tundide ajal koolihoonest või vahetundide ajal kooli territooriumilt, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat, tema puudumisel sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonda.

2.2. Õpilasel on keelatud kooli territooriumil omada, tarbida ja levitada alkohoolseid jooke, tubakatooteid (sh e-sigarette), suitsuvabasid tubakatooteid (sh. huule-, närimis-, nuusk-, põsktubakat jmt) ja narkootilisi aineid.

2.3. Õpilasel on keelatud kooli kaasa võtta vahendeid või aineid, millega võib tekitada tervisekahjustuse või materiaalse kahju. Kui koolil tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on selliseid või PGS §44 lg 1 nimetatud esemeid või aineid, võtab kool kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks. Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest teavitab kool viivitamata politseid.

2.4. Õpilane ei kasuta koolis ja kooli territooriumil vaimset ja füüsilist vägivalda.

2.5. Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeerib õpilane ja/või koolitöötaja sotsiaalpedagoogi, õppealajuhatajat või direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.

2.6. Sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja või direktor võtab vajadusel juhtumis osalenud isikutelt ning pealtnägijatelt suulised või kirjalikud seletused ning selgitab välja juhtumiga seotud asjaolud, järgides järgmist korda:

2.6.1. suulise seletuse võtmise kohta koostatakse kirjalik protokoll, kus märgitakse seletuse andmise ja juhtumi toimumise kuupäevad, seletuse andnud isiku ja pealtnägijate andmed ning kirjeldatakse juhtumi sisu (Lisa 1);
2.6.2. kirjaliku seletuse puhul esitab seletuse andja kirjaliku seletuskirja, kus märgitakse seletuse andmise ja juhtumi toimumise kuupäevad, seletuse andnud isiku andmed ning kirjeldatakse juhtumi sisu;
2.6.3. protokolli juurde lisatakse juhtumi asjaolusid tõendavad dokumendid ja vajadusel ka asitõendid.

2.7. Õpilaselt suulise või kirjaliku seletuse võtmisest teavitab sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja või direktor õpilase vanemat. Vanemal on õigus tutvuda õpilaselt võetud seletuse ja juhtumi asjaolude kohta koostatud dokumentidega.

2.8. Süüteo avastamisel kutsub direktor kohale korrakaitseorgani ning vajadusel teavitab süüteost ja selle toime pannud isikutest vallavalitsust ja teisi pädevaid ametiasutusi, kes tegelevad süüteo toime pannud isikuga edasi vastavalt oma pädevusele.

2.9. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras.

3. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine hindamise korraldusest koolis, õpilase õpitulemuste hindamisest ja õppimise kohta antud hinnangutest.

3.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus „Märjamaa Gümnaasiumi hindamise põhimõtted ja kord” on avalikustatud kooli veebilehel. Täiendavalt tutvustavad klassijuhatajad hindamise korraldust õppeaasta esimesel lastevanemate koosolekul.

3.2. Trimestri või kursuse algul teavitab aineõpetaja õpilasi vastavas õppeaines nõutavaist teadmistest ja oskustest, nende hindamise ajast ja vormist. Kõikidel õpilastel ja vanematel on võimalik tutvuda kooli õppekava üldosa ja ainekavadega kooli veebilehel.

3.3. Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted ja kriteeriumid põhikoolis ning käitumise hindamise põhimõtted ja kriteeriumid gümnaasiumis. 

3.4. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool trimestri või kursuse jooksul saadud hinnetest e-päeviku (eKooli) ja vajadusel hinnetelehe vahendusel.

3.5. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kokkuvõtvatest trimestri-, kursuse-, aasta- või kooliastmehinnetest ja käitumise ning hoolsuse hinnetest klassitunnistuse kaudu.

3.6. Õpilasel on õigus saada teda õpetavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

3.7. Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumisega seotud küsimustes, aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise korraga seotud küsimustes saab teavet hindamise korraldusest, mis on avalikustatud kooli veebilehel, ja/või vastava aine õpetajalt.

4. Gümnaasiumiastme õpilase koolist väljaarvamise alused

4.1. 10.-11. klassi õpilane arvatakse koolist välja, kui talle on ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja “nõrgad” või “puudulikud”.

4.2. 10.-11. klassi õpilane arvatakse koolist välja, kui ta ei sooritanud õppeaasta lõpuks (31. augustiks) talle määratud täiendavat õppetööd puuduliku või nõrga kursusehinde parandamiseks ja õppenõukogu ei otsusta teisiti.

4.3. Gümnaasiumiastme õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui teda ühe õppeaasta jooksul on kolmel korral mõjutatud kirjaliku noomitusega (direktori käskkiri).

5. Õppetööst puudumine ja sellest teavitamise kord

5.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

5.2. Õppetööst puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kooli juhtkond otsustab koostöös õpetajaga, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:

5.2.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
5.2.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas sotsiaalministri määruses „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
5.2.3. olulised perekondlikud põhjused;
5.2.4. kooli või muu organisatsiooni esindamine õpilasüritustel;
5.2.5. kooli tähtpäevade ja oluliste ürituste ettevalmistamine.

5.3. Õpilane või lapsevanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval e-kirjaga või helistades oma klassijuhatajat, kooli sotsiaalpedagoogi või kooli sekretäri õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui õpilane või lapsevanem ei ole kooli puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest e-kirja või telefoni teel lapsevanemat hiljemalt puudumisele järgneval õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

5.4. Õpilane või tema vanem või muu organisatsioon on kohustatud esitama direktorile eelneva vabastustaotluse, juhul kui õpilane puudub koolivälise tegevuse tõttu rohkem kui kolm päeva. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt.

5.5. Kui õpilane või vanem ei ole kooli puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest vallavalitsust.

5.6. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase vallavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

5.7. Teavitamiseks võib kasutada teatist paberkandjal või muud kirjalikku taasesitamist võimaldavat vormi (eKool, e-post, sms-sõnum).

6. Õpilaste tunnustamine

6.1. Õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel eduka õppimise eest tunnustatakse õpilast vastavalt Märjamaa Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise korrale.

6.2. Eduka õppimise, silmapaistvate saavutuste, kooli- ja klassiväliste sündmuste korraldamise või nendel osalemise eest avaldatab kool õpilasele tunnustust kiitusega, mis vormistatakse suuliselt, kirjalikult, direktori käskkirjaga või tänukaardiga.

6.3. Parimate õppurite nimed ja fotod kannab kool vastavale autahvlile, seejuures arvestatakse ka jooksva õppeaasta käitumist ja õppetöö tulemusi.

6.4. Parimatele põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele kingib kool raamatu, muu väärteseme või -meene.

6.5. Parimaid õppureid tunnustab kool õppenõukogu otsuse alusel oiviku meenega. Oiviku meenega tunnustatakse:

6.5.1. põhikooliastme õpilast, kui tema aastahinded on “5” ja/või “4” ja käitumine vähemalt “hea”;
6.5.2. gümnaasiumi õpilast, kui tema õppeainete kursusehinded on “5” ja/või “4” või ühe kursuse hinne “3” ja käitumine vähemalt “hea”.

7. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes

7.1. Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma, mitte eksima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide vastu ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

7.2. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele tugi- või mõjutusmeetme valikut. Õpilasel ja ajutise õppetöös osalemise keelu rakendamise korral (punkt 7.7.) ka lapsevanemal võimaldatakse enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.

7.3. Õpilase suhtes võib rakendada järgmisi tugimeetmeid: arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase suunamine pikapäevarühma, kooli juures tegutsevasse huviringi, tugispetsialisti teenuse osutamine, õpilase üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskustega õpilaste klassi ning üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

7.3.1. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
7.3.2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
7.3.3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;
7.3.4. õpilasele tugiisiku määramine;
7.3.5. kirjalik noomitus;
7.3.6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine (vt. ptk 8.);
7.3.7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
7.3.8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
7.3.9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
7.3.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul, seejuures arvestades koolist koju jõudmiseks vajaliku transpordi vajadusega;
7.3.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
7.3.12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

7.4. Põhjendamata puudumise korral kehtivad õpilase jaoks jooksva õppeaasta jooksul järgmised mõjutusvahendid vastavalt puudutud tundide arvule:

7.4.1. 1 tund – õpetaja suuline märkus;
7.4.2. 2 tundi – lapsevanema informeerimine eKooli kaudu;
7.4.3. 3-14 tundi – kooli sotsiaalpedagoogi vestlus lapsevanemaga;
7.4.4. 15 tundi – õpilase ja lapsevanema kutsumine juhtkonna arupidamisele; kaasatakse klassijuhataja ja sotsiaalpedagoog;
7.4.5. alates 16. tunnist – direktori käskkirjaline noomitus tunnistusele kandmisega ja/või käitumishinde alandamine mitterahuldavaks.

7.5. Konkreetse mõjutusmeetmete valiku ja rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik, välja arvatud punktis 7.3.12. sätestatud mõjutusmeetme rakendamise, mida otsustab õppenõukogu.

7.6. Punktides 7.3.7. ja 7.3.10. sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise ajal tagab kool järelevalve õpilase üle ja vajaduse korral õpilase pedagoogilise juhendamise.

7.7. Ajutist õppes osalemise keeldu koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused võib õpilase suhtes rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul. Otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte e-posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine. Piiratud teovõimega õpilase vanem tagab käesolevas punktis nimetatud mõjutusmeetme kohaldamise ajaks järelevalve õpilase üle ning õppe korraldamise individuaalse õppekava kohaselt.

7.8. Enne tugi- või mõjutusmeetme määramist kuulatakse ära õpilase selgitused ja põhjendatakse õpilasele vastava meetme valikut. Punktides 7.3.10., 7.3.11. ja 7.3.12. sätestatud mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse kirjalikult piiratud teovõimega õpilase vanemat. Punktis 7.3.12. sätestatud mõjutusmeetme rakendamisel võimaldatakse ka vanemal enne mõjutusmeetme rakendamist anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutusmeetme rakendamise kohta.

8. Kooli hoiule antud esemete hoiustamise ja nende tagastamise kord

8.1. Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool võlaõigusseaduse § 883-986 sätestatust.

8.2. Esemed või ained, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kodukorraga kooskõlas või ohustavad isikut ennast või teist isikut, võetakse kooli hoiule. Hoiule võtmise kohta koostab protokolli eseme äravõtja. Protokolli märgitakse kooli nimetus, õpilase nimi, klass, hoiulevõtmise aeg, ajaline kestus ja põhjus ning hoiulevõetava asja kirjeldus. Nimetatud esemeid või aineid hoitakse kantseleis või vastava eseme või aine hoidmise ja säilitamise tingimustele vastavas kohas. Asi tagastatakse õpilasele õppepäeva lõpus allkirja vastu. Isikut ohustavad või korduvalt kooli hoiule võetud esemed või ained tagastatakse õpilase vanemale (Lisa 2) välja arvatud ese või aine, mis on keelatud PGS §44 lõike 1 kohaselt, mille puhul kool teavitab politseid ja annab need viivitamata politseile üle.

8.3. Kui õpilane, kellelt asi hoiule võetakse, ei ole asja omanik ega selle seaduslik valdaja või kui asja ei võetud hoiule isikult ning omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab eseme hoiulevõtja omanikku või seaduslikku esindajat asja hoiulevõtmisest viivitamata.

8.4. Kooli hoiule võetud esemeid on keelatud omaniku loata kasutada ning neid tuleb hoiustada viisil, mis ei põhjusta eseme kahjustamist või hävitamist.

9. Õpilaspileti väljastamise ja kasutamise kord

9.1. Õpilaspilet antakse õpilasele tema enda või piiratud teovõimega õpilase vanema poolt internetikeskkonnas minukool.ee esitatud taotluse alusel tasuta. Õpilaspileti väljastamiseks esitatud taotluse kinnitab kooli sekretär.

9.2. Õpilaspiletid väljastab kooli kantseleist kooli sekretär.

9.3. Väljastatud õpilaspilet kehtib väljastamisest järgneva aasta 1. oktoobrini. Õpilaspileti kehtivuse pikendamise algusajast teavitab õpilasi klassijuhataja,  pileti kehtivuse pikendamiseks pöördub õpilane ise kooli kantseleisse. Õpilaspileti pikendamise vormistab kooli sekretär.

9.4. Õpilane kasutab õpilaspiletit viisil, mis välistab selle kahjustamise, hävimise, kaotamise või varastamise. Õpilaspileti kadumise korral esitab õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem internetikeskkonnas minukool.ee taotluse õpilaspileti dublikaadi väljatamiseks. Duplikaadi eest tasub õpilane või vanem vastavalt minukool.ee poolt kehtestatud hinnakirjale.

9.5. Õpilane kasutab õpilaspiletit ette nähtud soodustuse saamiseks, isikusamasuse või õpilasstaatuse tõendamiseks või muul kooli reeglite või Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud eesmärkidel.

9.6. Õpilaspiletit on keelatud edasi anda kolmandatele isikutele.

9.7. Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.

10. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

10.1. Õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning koolihoone ja -vara kaitseks on koolil õigus paigaldada oma territooriumile jälgimisseadmestiku, sealhulgas sisse- ja väljapoole hooneid.

10.2. Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool turvaseaduse ning isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.

10.3. Jälgimisseadmestiku ülesanded:

10.3.1. jälgida koolihoones ja territooriumil inimeste, protsesside või esemete liikumist;
10.3.2. tagada koolihoone ja -vara kaitse;
10.3.3. tuvastada korrarikkujaid;
10.3.4. aidata analüüsida vahejuhtumeid ja eriolukordi;

10.4. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse hoonete või ruumide ustel, kus jälgimisseadmestik on paigutatud, teabekleebist, millel on videokaamera kujutis või sõna „VIDEOVALVE”.

10.5. Jälgimisseadmestik töötab katkestamatult ööpäevaringselt.

10.6. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga ruumis.

10.7. Jälgimisseadmestiku salvestisandmeid on õigus näha ja kasutada ainult kooli juhtkonnal või kirjalikul loal direktori poolt volitatud isikul. Jälgimisseadmestiku salvestise võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel.

10.8. Koolil on õigus muuta videokaamerate arvu ja paigaldamiskohti.

10.9. Koolil on õigus õpilasi isikustamata näidata kooli territooriumil toimuvatel või toimunud sündmustel tehtud pilte või videosid kooli kodulehel ja/või kooli poolt hallatavates sotsiaalmeediakanalites. Seejuures on õpilasel õigus paluda temast avalikustatud salvestis eemaldada.

Close Menu