Kodukord

M Ä R J A M A A  G Ü M N A A S I U M I

K O D U K O R D

Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

I. Üldkorraldused

1.1. Märjamaa Gümnaasiumi (edaspidi kool) õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust kajastab kooli päevakava. Kooli direktori kehtestatud päevakava on avalikustatud kooli veebilehel ja infostendil.

Päevakavast õpilasele kohalduv osa ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks eKooli ja kooli veebilehe kaudu.

1.2. Koolimaja uks avatakse 7.30 ja suletakse 18.00.

1.3. Üleriided ja tänavajalatsid jäetakse garderoobi. Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane ise. Puhtuse hoidmiseks on kooliruumides vaja kanda vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei sobi määriva tallaga kingad ega spordijalatsid. Õpilase riietus on korrektne. Riietuseks ei sobi rebitud teksad, dressid ega lühikesed püksid.

1.4. Õpilane võtab õppetööks vajalikud õppevahendid kooli kaasa. Kehalise kasvatuse tundides peab igal õpilasel olema eririietus ja spordijalanõud, mis vastavad ilmastikutingimustele.

1.5. Õpilased sisenevad klassiruumi pärast esimest õppetunni alguse märguannet ja asuvad kokkulepitud kohtadele. Õpetaja alustab tundi pärast teist märguannet.

1.6. Kooliruumides lärmamine, jooksmine, kaasõpilaste asjade äravõtmine ja pildumine, kooliõppevahendite, -mööbli ja muu vara tahtlik rikkumine on lubamatu. Õpilane kannab vastutust kooli soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite otstarbekohase kasutamise eest.

1.7. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama koolile kuuluvad õppevahendid. Õppevahendite tahtliku rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane vastutust vastavalt kehtestatud õigusaktidele. Õpilase süü läbi tekkinud kahju tuleb õpilasel ja/või tema vanemal hüvitada.

1.8. Kadunud ja leitud esemeist teatab õpilane klassijuhatajale, aineõpetajale või teistele koolitöötajatele.

1.9. Koolis toitlustatakse õpilasi kooli sööklas.

1.10. Toidu ja/või joogiga (v.a suletavad plastpudelid) õpperuumidesse sisenemine on keelatud.

1.11. Võimlas, aeroobikasaalis, õppeköögis, keemia, füüsika, tööõpetuse, käsitöö ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid, mis avalikustatakse klasside infostendil.

1.12. Õppetunni ajal on õpilase mobiiltelefon seadistatud hääletule režiimile või välja lülitatud. Mobiiltelefon ei ole õpilase laual ega mujal käeulatuses, kus see segab keskendumist õppetööle. Mobiiltelefoni või muid elektroonilisi seadmeid kasutatakse vaid õppimise eesmärgil, kui õpetaja peab seda vajalikuks ja on vastava korralduse andnud. Mittesihipäraselt kasutatud mobiiltelefon või muu elektrooniline seade võetakse kooli hoiule (vt VIII ptk).

1.13. 2.- 8. klasside ning 10. ja 11. klasside õpilased sooritavad õppeaasta lõpul direktori poolt kinnitatud tegevuskava alusel õppe-ja tööpraktika.

1.14. Kooli kodukord arutatakse õpilastega läbi esimeses klassijuhataja tunnis. Kodukorra reeglite täitmist kinnitab õpilane oma allkirjaga (lisa 3).

II. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord

2.1. Turvalisuse ja õpilase tervise kaitse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul tundide ajal koolihoonest või vahetundide ajal territooriumilt, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat, tema puudumisel sotsiaalpedagoogi või kooli juhtkonda.

2.2. Õpilasel on keelatud kooli territooriumil omada, tarbida ja levitada alkohoolseid jooke, tubakatooteid (sh e-sigarette) ja narkootilisi aineid.

2.3. Õpilasel on keelatud kooli kaasa võtta tuli- ja külmrelva, tulemasinat, tuletikke ja muid vahendeid, millega võib tekitada tervisekahjustuse või materiaalse kahju.

2.4. Õpilane ei kasuta koolis ja kooli territooriumil vaimset ja füüsilist vägivalda.

2.5. Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeerib õpilane ja/või koolitöötaja sotsiaalpedagoogi, õppealajuhatajat või direktorit, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele.

2.6. Sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja või direktor võtab vajadusel juhtumis osalenud isikutelt ning pealtnägijatelt suulised või kirjalikud seletused ning selgitab välja juhtumiga seotud asjaolud, järgides järgmist korda:

2.6.1. suulise seletuse võtmise kohta koostatakse kirjalik protokoll, kus märgitakse seletuse andmise ja juhtumi toimumise kuupäevad, seletuse andnud isiku ja pealtnägijate andmed ning kirjeldatakse juhtumi sisu (Lisa 1);

2.6.2. kirjaliku seletuse puhul esitab seletuse andja kirjaliku seletuskirja, kus märgitakse seletuse andmise ja juhtumi toimumise kuupäevad, seletuse andnud isiku andmed ning kirjeldatakse juhtumi sisu;

2.6.3. protokolli juurde lisatakse juhtumi asjaolusid tõestavad dokumendid ja vajadusel ka asitõendid.

2.7. Õpilaselt suulise või kirjaliku seletuse võtmisest teavitab sotsiaalpedagoog, õppealajuhataja või direktor õpilase vanemat. Vanemal on õigus tutvuda õpilaselt võetud seletuse ja väljaselgitatud juhtumi asjaolude kohta koostatud dokumentidega.

2.8. Süüteo avastamisel kutsub direktor kohale korrakaitseorgani ning vajadusel teavitab süüteost ja selle toime pannud isikutest vallavalitsust ja teisi pädevaid ametiasutusi, kes tegelevad süüteo toime pannud isikuga edasi vastavalt oma pädevusele.

2.9. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras.

III. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine hindamise korraldusest koolis, õpilase õpitulemuste hindamisest ja õppimise kohta antud hinnangutest.

3.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus „Märjamaa Gümnaasiumi hindamise põhimõtted ja kord” on avalikustatud kooli veebilehel. Täiendavalt tutvustavad klassijuhatajad hindamise korraldust õppeaasta esimesel lastevanemate koosolekul.

3.2. Trimestri või kursuse algul teavitab aineõpetaja õpilasi vastavas õppeaines nõutavaist teadmistest ja oskustest, nende hindamise ajast ja vormist. Kõikidel õpilastel ja vanematel on võimalik tutvuda kooli õppekava üldosa ja ainekavadega kooli veebilehel.

3.3. Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted ja kriteeriumid põhikoolis ning käitumise hindamise põhimõtted ja kriteeriumid gümnaasiumis. 

3.4. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool trimestri või kursuse jooksul saadud hinnetest e-päeviku (eKooli) ja vajadusel hinnetelehe vahendusel. Õpilasel lasub õpilaspäeviku kaasaskandmise ja täitmise kohustus.

3.5. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kokkuvõtvatest trimestri-, kursuse-, aasta- või kooliastmehinnetest ja käitumise ning hoolsuse hinnetest klassitunnistuse kaudu.

3.6. Õpilasel on õigus saada teda õpetavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

3.7. Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumisega seotud küsimustes, aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise korraga seotud küsimustes saab teavet hindamise korraldusest, mis on avalikustatud kooli veebilehel, ja/või vastava aine õpetajalt.

IV. Gümnaasiumiastme õpilase koolist väljaarvamise alused

4.1. 10.-11. kl õpilane arvatakse koolist välja, kui talle on ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud».

4.2. 10.-11. kl õpilane arvatakse koolist välja, kui ta ei sooritanud õppeaasta lõpuks (31.augustiks) talle määratud täiendavat õppetööd puuduliku või nõrga kursusehinde parandamiseks ja õppenõukogu ei otsusta teisiti.

4.3. Gümnaasiumiastme õpilane arvatakse koolist välja juhul, kui teda ühe õppeaasta

jooksul on kolmel korral mõjutatud kirjaliku noomitusega (direktori käskkiri).

V. Õppest puudumine ja sellest teavitamise kord

5.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

5.2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:

5.2.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;

5.2.2. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas sotsiaalministri määruses „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;

5.2.3. olulised perekondlikud põhjused;

5.2.4. kooli või muu organisatsiooni esindamine õpilasüritustel;

5.2.5. kooli tähtpäevade ja oluliste ürituste ettevalmistamine.

5.3. Õpilane või vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli (klassijuhatajat või kooli sotsiaalpedagoogi) õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui õpilane või vanem ei ole kooli puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

5.4. Õpilane või tema vanem või muu organisatsioon on kohustatud esitama direktorile eelneva vabastustaotluse, juhul kui õpilane puudub koolivälise tegevuse tõttu rohkem kui kolm päeva. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt.

5.5. Kui õpilane või vanem ei ole kooli puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest vallavalitsust.

5.6. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase vallavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

5.7. Teavitamiseks võib kasutada teatist paberkandjal või muud kirjalikku taasesitamist võimaldavat vormi (eKooli, e-posti, sms-sõnum).

VI. Õpilaste tunnustamine

6.1. Õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel eduka õppimise eest tunnustatakse õpilast vastavalt Märjamaa Gümnaasiumi põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste tunnustamise korrale.

6.2. Lisaks avaldatakse õpilasele tunnustust järgmiselt:

6.2.1. õpetaja suuline kiitus;

6.2.2. õpetaja kirjalik kiitus;

6.2.3. direktori käskkirjaline kiitus;

6.2.4. parimate õppurite nimede ja fotode kandmine kooli autahvlile, seejuures arvestatakse ka jooksva õppeaasta käitumist ja õppetöö tulemusi;

6.2.5. aktiivsete kooli-ja klassivälistel üritustel osalejate tunnustamine kooli tänukaardiga;

6.2.6. raamatu või muu väärteseme kinkimine parimatele põhikooli-ja gümnaasiumilõpetajatele.

6.3. Parimate õppurite oivikukleepsuga tunnustamise kord:

6.3.1. Oivikukleepsuga tunnustatakse põhikooliastme õpilast, kui tema aastahinded on „5“ ja/või „4“ ja käitumine vähemalt hea.

6.3.2. Oivikukleepsuga tunnustatakse gümnaasiumi õpilast, kui tema õppeainete kursusehinded on „5“ ja/või „4“ või üks kursus „3“ ja käitumine vähemalt hea.

6.3.3. Oivikukleepsuga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

VII. Õpilaste mõjutamine

7.1. Õpilast mõjutatakse, kui ta eksib kooli kodukorra, muude õigusaktide või üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide vastu.

7.2. Õpilase mõjutusvahendid on:

7.2.1. õpilase käitumise arutamine koos vanemaga;

7.2.2. õpilasega tema käitumise arutamine kooli juhtkonna juures;

7.2.3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

7.2.4. tunnidistsipliini rikkuja sotsiaalpedagoogi juurde suunamine koos õpiülesandega;

7.2.5. õpilasele tugiisiku määramine;

7.2.6. õppetööks mittevajalike esemete kooli hoiulevõtmine (kodukorra ptk VIII);

7.2.7. kirjalik noomitus;

7.2.8. käitumishinde alandamine;

7.2.9. ajutine keeld võtta osa kooli õppekavavälistest tegevustest;

7.2.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

7.2.11. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

7.2.12. õppenõukogu otsusel ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

7.3. Põhjendamata puudumise korral kehtivad õpilase jaoks jooksva õppeaasta jooksul järgmised mõjutusvahendid:

7.3.1. 1 tund – õpetaja suuline märkus;

7.3.2. 2 tundi – lapsevanema informeerimine eKooli kaudu;

7.3.3. 3-14 tundi – kooli sotsiaalpedagoogi vestlus lapsevanemaga;

7.3.4. 15 tundi – õpilase ja lapsevanema kutsumine juhtkonna arupidamisele; kaasatakse klassijuhataja ja sotsiaalpedagoog;

7.3.5. alates 16. tunnist – direktori käskkirjaline noomitus tunnistusele kandmisega ja/või käitumishinde alandamine mitterahuldavaks.;

VIII. Kooli hoiule antud esemete hoiustamise ja nende tagastamise kord.

8.1. Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool võlaõigusseaduse § 883-986 sätestatust.

8.2. Esemed, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kodukorraga kooskõlas või ohustavad isikut ennast või teist isikut, võetakse kooli hoiule. Hoiule võtmise kohta koostab protokolli eseme äravõtja. Protokolli märgitakse kooli nimetus, õpilase nimi, klass, hoiulevõtmise aeg, ajaline kestvus ja põhjus ning hoiulevõetava asja kirjeldus. Nimetatud esemed hoitakse kantseleis. Ese tagastatakse õpilasele õppepäeva lõpus allkirja vastu. Isikut ohustavad või korduvalt kooli hoiule võetud esemed tagastatakse õpilase vanemale (Lisa 2).

8.3. Kui õpilane, kellelt asi hoiule võetakse, ei ole asja omanik ega selle seaduslik valdaja või kui asja ei võetud hoiule isikult ning omanik või seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab eseme hoiulevõtja omanikku või seaduslikku esindajat asja hoiulevõtmisest viivitamata.

8.4. Kooli hoiule võetud esemeid on keelatud omaniku loata kasutada ning neid tuleb hoiustada viisil, mis ei põhjusta eseme kahjustamist või hävitamist.

IX. Õpilaspileti kasutamise kord koolis.

9.1. Õpilaspilet väljastatakse õpilasele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (§ 59) sätestatud korras.

9.2. Õpilaspilet antakse õpilasele õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel tasuta.

9.3. Õpilane kasutab õpilaspiletit viisil, mis välistab selle kahjustamise, hävimise, kaotamise või varastamise.

9.4. Õpilane kasutab õpilaspiletit ette nähtud soodustuse saamiseks, isikusamasuse või õpilasstaatuse tõendamiseks või muul Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud eesmärgil.

9.5. Õpilaspiletit on keelatud edasi anda kolmandatele isikutele.

9.6. Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.

X. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

10.1 Õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning koolihoone ja -vara kaitseks on koolil õigus paigaldada oma territooriumile sees- ja väljaspool hoonet jälgimisseadmestikku.

10.2 Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool turvaseaduse ning isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.

10.3 Jälgimisseadmestiku ülesanded:

10.3.1 jälgida koolihoones ja territooriumil inimeste liikumist;

10.3.2 tagada koolihoone ja –vara kaitse;

10.3.3 tuvastada korrarikkujaid;

10.3.4 aidata analüüsida vahejuhtumeid ja eriolukordi;

10.4 Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse ruumide ustel, kus jälgimisseadmestik on paigutatud, teabekleebist, millel on videokaamera kujutis või sõna „VIDEOVALVE”.

10.5 Jälgimisseadmestik töötab katkestamatult ööpäevaringselt.

10.6 Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga ruumis.

10.7 Jälgimisseadmestiku salvestisandmeid on õigus kasutada ainult kooli juhtkonnal. Direktori kirjalikul loal võivad andmed olla edastatud kolmandale isikule. Turvakaamera salvestise võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel.

10.8 Koolil on õigus muuta videokaamerate arvu ja paigaldamiskohti.

 

Lisa1

KIRJALIK PROTOKOLL SUULISE SELETUSE VÕTMISE KOHTA

Suulise seletuse võtja (nimi, allkiri): ................................................................................

Suulise seletuse andja (nimi, klass): ...............................................................................

Pealtnägijate andmed: ......................................................................................................

Juhtumi toimumise kuupäev ja kellaaeg: .........................................................................

Juhtumi kirjeldus ja sisu:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Seletuskirja juurde lisatud asitõendid või dokumendid:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Lisa 2

ESEME(TE) HOIULEVÕTMISE PROTOKOLL

Märjamaa Gümnaasium Klass:

Isiku andmed, kellelt ese(med) ära võetakse:

Nimi: …………………………

Kuupäev: …………………….

Koht: …………………………

Ära võetav(ad) ese(med):

……………………………………………………………………………………………

Eseme(te) äravõtmise põhjus:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Eseme(te) hoiulevõtmise kestvus:

……………………………………………………………………………………………

Eseme(d) võttis ära:

Nimi: ………………………………

Ära võetud ese(med) on üle antud:

Nimi: ……………………………...

Allkiri: ……………………………

Kuupäev: …………………………

Lisa 3

OLEN TUTVUNUD MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI KODUKORRAGA JA TÄIDAN KODUKORRA REEGLEID …………KLASSIS

KLASSIJUHATAJA

nr Õpilase nimi Allkiri

1.

2.

Kuupäev

Klassijuhataja allkiri