Kool

Missioon

Märjamaa Gümnaasiumi missioon on luua tingimused haritud ja arenemisvõimelise noore kodaniku kujunemiseks, kes väärtustab haridust, peab oluliseks eesti rahvust, keelt ja kultuuri ning toimib ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna. Märjamaa Gümnaasiumis õppijal on võimalus omandada vajalikud teadmised, oskused ja väärtushoiakud, et jätkata õpinguid kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes.

Visioon (põhisuunad)

1. Märjamaa Gümnaasium on uuendustele avatud haridusasutus, mille õpi- ja töökeskkond loob tingimused arendavaks, loovaks ja tulemuslikuks õppeks ning tööks ja tagab nii õpilaste kui õpetajate heaolu.

2. Koolis õpilasi ja õpetajaid ümbritsev vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond toetab nii õpilaste kui õpetajate arengut, peab silmas õppekava alusväärtusi ja paikkonna eripära. Õpikeskkond vastab aja nõuetele: koolis on kaasaegsed õppevahendid, tagatud on kooliruumide funktsionaalsus ja esteetiline väljanägemine.

3. Koolis on head tingimused õppe korraldamiseks väljaspool kooliruume, et propageerida tervislikke eluviise ja kehalist tegevust: on loodud suurepärased võimalused sportimiseks, matkamiseks, õppeekskursioonideks, huvialaringides osalemiseks ning välitundide ja laagrite läbiviimiseks.