KOOLI LUGU

MISSIOON

Märjamaa Gümnaasium loob tingimused haritud ja arenemisvõimelise noore kodaniku kujunemiseks, kes väärtustab haridust, peab oluliseks eesti rahvust, keelt ja kultuuri ning toimib ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna. Märjamaa Gümnaasiumis õppijal on võimalus omandada vajalikud teadmised, oskused ja väärtushoiakud, et jätkata õpinguid kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes.

VISIOON (põhisuunad)

1. Märjamaa Gümnaasium on uuendustele avatud haridusasutus, mille õpi- ja töökeskkond loob tingimused arendavaks, loovaks ja tulemuslikuks õppeks ning tööks ja tagab nii õpilaste kui õpetajate heaolu.

2. Koolis õpilasi ja õpetajaid ümbritsev vaimne, sotsiaalne ja füüsiline keskkond toetab nii õpilaste kui õpetajate arengut, peab silmas õppekava alusväärtusi ja paikkonna eripära. Õpikeskkond vastab aja nõuetele: koolis on kaasaegsed õppevahendid, koolimaja, kooli hoov ja rajatised on funktsionaalsed ja hea esteetilise väljanägemisega.

3. Koolis on head tingimused õppetöö korraldamiseks väljaspool kooliruume, et edendada tervislikke eluviise ja kehalist tegevust: on loodud suurepärased võimalused sportimiseks, matkamiseks, õppeekskursioonideks, huvialaringides osalemiseks ning välitundide ja laagrite läbiviimiseks.

KRONOLOOGIA

1690, 1692, 1693 – esimesed katsed hariduse andmisest Märjamaa kihelkonnas
1864 – asutati Märjamaa vallakool
1913 – 10. oktoobril avati Pärnu mnt 58 majas Märjamaa Kroonualgkool
1918 – Märjamaa Kroonualgkooli ja Vene Õigeusu Kihelkonnakooli liitmisel tekkis Märjamaa Algkool
1940 – Pärnu mnt 56 valmis uus koolimaja. Täna on selles majas Märjamaa Valla Raamatukogu
1944 – Märjamaa Algkoolist sai Märjamaa Mittetäielik Keskkool
1946 – nimetati kool ümber Märjamaa Keskkooliks
1967 – Tamme tee 1 valmis uus koolimaja, kus kool tegutseb tänaseni
1974 – nimetati kool Ants Lauteri nimeliseks Märjamaa Keskkooliks
1996 – sai kool nimeks Märjamaa Gümnaasium

Koolimaja juurdeehitused

2004 – valmis kehalise kasvatuse maja: riietusruumid ja aeroobikasaal koos õpetajate tööruumidega
2006 – valmis söökla, tööõpetuse-, käsitöö- ja arvutiklassid koos uue fuajeega
2020 – valmis uus ja kogu Raplamaa kaasaegseim spordihoone

Close Menu