KOOLI LUGU

Miks tulla õppima ja õpetama Märjamaa Gümnaasiumisse

MÄRJAMAAL ON HEA

Märjamaa vald oli kuni 2017. aasta haldusreformini Eesti geograafiliselt kõige suurem vald. Meie vallas on ühe alevi ja 112 küla peale kokku 7 lasteaeda, üks huvikool ja 5 kooli, sealhulgas üks ja ainus – Märjamaa Gümnaasium.

Meie kool on on piisavalt väike, et võimaldada hubaseid ja paindlikke tegevusi meie õpilaste ja õpetajatega ning piisavalt suur, et iga õpilane ja kooli töötaja saaks tunda ennast maailmakodanikuna, mõelda suurelt, kaasata õppetöösse tuntud inimesi üle ilma, korraldada sündmuseid ja saada neist ise osa.

Märjamaa Gümnaasiumisse saadavad õpetajad tööle tulemise soove enne kui jõuame töökuulutused välja panna – meie kooliperes töötavad vaid parimad. Vaata koolipere kontakte siit. Ja siit avatud tööpakkumisi.

MÄRJAMAA GÜMNAASIUMIS ON

 • inspireeriv õppekeskkond, mida täidavad tähendusrikkad inimesed
 • soojus, loovus, sõbralikkus, nakatav naer, tõsine tarkus, meietunne ja kooskulgemise rõõm
 • moodne, 2020. aastal avatud Märjamaa Spordihoone, kus on Raplamaa suurim ja moodsaim jõusaal, aeroobika- ja maadlussaal, pallisaal ja ööbimiskohad
 • suur ja avar söökla, kus pakutakse tervislikku ja maitsvat tunnustatud koolitoitu
 • võimalusterohke kooliaed eneseteostuseks ja õuesõppe läbiviimiseks
 • kogu maja kattev kiire ja kaasaegne WiFi-ühendus
 • suur valik huviringe enda majas ja meiega samas hoovis asuvas Märjamaa Noortekeskuses
 • sama hoovi peal Märjamaa Valla Raamatukogu, skatepark, multifunktsionaalne kunstmuruga spordiväljak, välijõulinnak, avar valgustuse ja videovalvega parkla
 • vahetus läheduses moodsa kinosaaliga Märjamaa Rahvamaja ja 2020. aastal uuenduskuuri läbinud Märjamaa Ujula
 • tasuta külastused loodus- ja avastusmuuseumitesse
 • võimalus saada jalgrattaload (II kooliastmes) või autojuhiload (gümnaasiumis)

PEAGI ON MÄRJAMAA GÜMNAASIUMIS

 • uus ja moodne staadion (projekt valmis 2020. a. lõpus, ehitus algab eeldatavasti 2021./2022. aastal)
 • äravahetamiseni äge uus sisekujundus (koolimaja sisetööd valmivad 2021. aasta sügiseks)
 • senisest veelgi aktiivsemad võimalused õpilasettevõtetele, laiemalt majandus- ja ettevõtlusõppele

ÜLDANDMED
seisuga 10.09.2021
(sulgudes arvud 2020. septembri seisuga)

Õpilaste arv kokku – 599 (584)
Õpetajate arv kokku – 62 (59)
Töötajate arv kokku – 84 (80)
Klassikomplektide arv kokku – 36, sealhulgas
I kooliaste – 1.-3. klass – 7 (8)
II kooliaste – 4.-6. klass – 9 (9)
III kooliaste – 7.-9. klass – 9 (8)
gümnaasium – 10.-12. klass – 3 (3)
väikeklassid (“v” ja “L”) I – III kooliastmes – 8

MISSIOON

Märjamaa Gümnaasium on haritud ning arenemis- ja kohanemisvõimelise noore kodaniku kujunemiseks vajalik, individuaalsete võimete väljaarendamist, loovust, ettevõtlikkust, sportlikkust ja õpihimu toetav arengukeskkond.

VISIOON

Märjamaa Gümnaasium on uuendusmeelne haridusasutus, kus vaimne, sotsiaalne ja füüsiline õpikeskkond toetab nii õpilaste kui õpetajate arengut ning väärtustab paikkonna eripära.

ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD

Märjamaa Gümnaasiumi eesmärgiks on pakkuda mitmekülgset haridust, toetades õpilaste individuaalset arengut. Me soovime, et Märjamaa Gümnaasiumi lõpetaja:

 • väärtustab oma füüsilist ja vaimset tervist, oskab ennast emotsionaalselt juhtida ning järgib tervislikku eluviisi;
 • on kohanemisvõimeline ja avatud maailmakodanik;
 • hoolib ja austab oma kaaslasi ja kõiki inimesi, loomi ja loodust, oma kodukoha traditsioone;
 • oskab läheneda olukordadele uuenduslikult ja näha alternatiivseid lahendusi, on loov ja loominguline;
 • on hea väljendusoskusega ja hea suhtleja, nii suuliselt kui kirjalikult, ning omab ka häid digikirjaoskuseid;
 • näitab üles ettevõtlikkust, julgust ja vastutustundlikkust;
 • soovib laiendada oma silmaringi, on õpitahteline ning omab häid õpioskusi, huvitub maailma asjadest ning on valmis elukestvaks õppeks.

KRONOLOOGIA

1690, 1692, 1693 – esimesed katsed hariduse andmisest Märjamaa kihelkonnas
1864 – asutati Märjamaa vallakool
1913 – 10. oktoobril avati Pärnu mnt 58 majas Märjamaa Kroonualgkool
1918 – Märjamaa Kroonualgkooli ja Vene Õigeusu Kihelkonnakooli liitmisel tekkis Märjamaa Algkool
1940 – Pärnu mnt 56 valmis uus koolimaja. Täna on selles majas Märjamaa Valla Raamatukogu

1944 – Märjamaa Algkoolist sai Märjamaa Mittetäielik Keskkool
1946 – nimetati kool ümber Märjamaa Keskkooliks
1967 – Tamme tee 1 valmis uus koolimaja, kus kool tegutseb tänaseni
1974 – nimetati kool Ants Lauteri nimeliseks Märjamaa Keskkooliks
1996 – sai kool nimeks Märjamaa Gümnaasium

Koolimaja juurdeehitused

2004 – valmis kehalise kasvatuse maja: riietusruumid ja aeroobikasaal koos õpetajate tööruumidega
2006 – valmis söökla, tööõpetuse-, käsitöö- ja arvutiklassid koos uue fuajeega
2020 – valmis uus ja kogu Raplamaa kaasaegseim spordihoone

Kooli visioon, missioon, arengu eesmärgid ja põhisuunad on kinnitatud Märjamaa Gümnaasiumi arengukavas 2020-2023, kinnitatud Märjamaa Vallavolikogus 19.01.2021.

Close Menu