KOOLI LUGU

Märjamaa Gümnaasium

ÜLDANDMED
seisuga 30.09.2020

Õpilaste arv kokku – 584
Õpetajate arv kokku – 58
Klassikomplektide arv kokku – 28, sealhulgas
I kooliaste – 1.-3. klass – 8
II kooliaste – 4.-6. klass – 9
III kooliaste – 7.-9. klass – 8
gümnaasium – 10.-12. klass – 3

Loe lisaks:
Märjamaa Gümnaasiumi
2020. aasta kokkuvõte

MISSIOON

Märjamaa Gümnaasium on haritud ning arenemis- ja kohanemisvõimelise noore kodaniku kujunemiseks vajalik, individuaalsete võimete väljaarendamist, loovust, ettevõtlikkust, sportlikkust ja õpihimu toetav arengukeskkond.

VISIOON

Märjamaa Gümnaasium on uuendusmeelne haridusasutus, kus vaimne, sotsiaalne ja füüsiline õpikeskkond toetab nii õpilaste kui õpetajate arengut ning väärtustab paikkonna eripära.

ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD

Märjamaa Gümnaasiumi eesmärgiks on pakkuda mitmekülgset haridust, toetades õpilaste individuaalset arengut. Me soovime, et Märjamaa Gümnaasiumi lõpetaja:

  • väärtustab oma füüsilist ja vaimset tervist, oskab ennast emotsionaalselt juhtida ning järgib tervislikku eluviisi;
  • on kohanemisvõimeline ja avatud maailmakodanik;
  • hoolib ja austab oma kaaslasi ja kõiki inimesi, loomi ja loodust, oma kodukoha traditsioone;
  • oskab läheneda olukordadele uuenduslikult ja näha alternatiivseid lahendusi, on loov ja loominguline;
  • on hea väljendusoskusega ja hea suhtleja, nii suuliselt kui kirjalikult, ning omab ka häid digikirjaoskuseid;
  • näitab üles ettevõtlikkust, julgust ja vastutustundlikkust;
  • soovib laiendada oma silmaringi, on õpitahteline ning omab häid õpioskusi, huvitub maailma asjadest ning on valmis elukestvaks õppeks.

KRONOLOOGIA

1690, 1692, 1693 – esimesed katsed hariduse andmisest Märjamaa kihelkonnas
1864 – asutati Märjamaa vallakool
1913 – 10. oktoobril avati Pärnu mnt 58 majas Märjamaa Kroonualgkool
1918 – Märjamaa Kroonualgkooli ja Vene Õigeusu Kihelkonnakooli liitmisel tekkis Märjamaa Algkool
1940 – Pärnu mnt 56 valmis uus koolimaja. Täna on selles majas Märjamaa Valla Raamatukogu

1944 – Märjamaa Algkoolist sai Märjamaa Mittetäielik Keskkool
1946 – nimetati kool ümber Märjamaa Keskkooliks
1967 – Tamme tee 1 valmis uus koolimaja, kus kool tegutseb tänaseni
1974 – nimetati kool Ants Lauteri nimeliseks Märjamaa Keskkooliks
1996 – sai kool nimeks Märjamaa Gümnaasium

Koolimaja juurdeehitused

2004 – valmis kehalise kasvatuse maja: riietusruumid ja aeroobikasaal koos õpetajate tööruumidega
2006 – valmis söökla, tööõpetuse-, käsitöö- ja arvutiklassid koos uue fuajeega
2020 – valmis uus ja kogu Raplamaa kaasaegseim spordihoone


Kooli visioon, missioon, arengu eesmärgid ja põhisuunad on kinnitatud 
Märjamaa Gümnaasiumi arengukavas 2020-2023, kinnitatud Märjamaa Vallavolikogus 19.01.2021.

Close Menu