ÕPILASESINDUS

ÕPILASESINDUS

Märjamaa Gümnaasiumi õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 7.-12. klasside poolt valitud esindajad, 1-3 liiget igast klassist.

Juhtimine

2022/2023. õppeaasta kevadest juhib õpilasesinduse tööd kolmeliikmeline juhtkond koosseisus
Remo Põldmann – õpilasesinduse president
Mirtel Udusalu – õpilasesinduse asepresident
Greta Kallau – õpilasesinduse revident

Eesmärgid

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

 • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
 • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
 • järgida ja edendada kooli traditsioone;
 • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
 • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel.

Tegevused

Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus
 • kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
 • osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel;
 • delegeerib oma esindaja täieõigusliku liikmena kooli hoolekogusse;
 • algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte;
 • koostab õpilasesinduse tegevuskava;
 • saab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;
 • algatab korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustab, kuidas kasutada korjanduse või annetuste teel laekunud summasid;
 • viib läbi õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste seas ja analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid vastavatele isikutele;
 • volitab presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
 • loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
 • vajadusel kirjastab koolitus- ja reklaammaterjale, perioodilisi väljaandeid.

Dokumendid

Õpilasesindus lähtub oma töös õpiasesinduse põhimäärusest, kooli põhikirjast, kodukorrast jt. kooli tööd reguleerivatest õigusaktidest ning peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.

Õpilaesindus kohtub kolmapäeviti kell 10.50 kooli raamatukogus.

Close Menu