ÕPILASESINDUS

ÕPILASESINDUS

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 7.-12. klasside poolt valitud esindajad (1-3 liiget igast klassist).

Juhtimine

2021/2022. õppeaastal juhib õpilasesinduse tööd kolmeliikmeline juhtkond koosseisus
Kalista Miljand – õpilasesinduse president
Merilin Prangli – õpilasesinduse asepresident
Kalev-Markus Linnaõpilasesinduse revident

Eesmärgid

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

 • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
 • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
 • järgida ja edendada kooli traditsioone;
 • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
 • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel.

Tegevused

Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus
 • kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
 • osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel;
 • delegeerib oma esindaja täieõigusliku liikmena kooli hoolekogusse;
 • algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte;
 • koostab õpilasesinduse tegevuskava;
 • saab kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras koolilt ainelist abi oma eesmärkide saavutamiseks;
 • algatab korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustab, kuidas kasutada korjanduse või annetuste teel laekunud summasid;
 • viib läbi õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste seas ja analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid vastavatele isikutele;
 • volitab presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
 • loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
 • vajadusel kirjastab koolitus- ja reklaammaterjale, perioodilisi väljaandeid.

Õpilasesindus järgib kooli põhikirja ja sisekorraeeskirju, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.

Õpilaesindus kohtub kolmapäeviti kell 10.50 kooli saalis.

Close Menu