ÕPPE- ja AINEKAVAD

Kooli õppetöö alusdokumendid

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumentideks on õppekava, õppekava lisad ning ainekavad.

Õppekava

Õppekava koosneb üldosast ja selle lisadest. Õppekava koostamisel võeti aluseks õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ning põhimõtted, mis järgivad hariduse üldeesmärke ning lähtuti:

Õppekava üldosa
Avaneb siit: PDF, Drive. Õppekava üldosa koosneb järgmistest osadest:

Õppekava lisad
Avanevad PDF-formaadis:

  1. Kooli poolt pakutavate valikkursuste ning valikõppeainete kirjeldused
  2. Loovtööde juhend
  3. Uurimistöö koostamise, kaitsmise ja vormistamise juhend
  4. Hindamise põhimõtted ja kord (sh gümnaasiumi lõpetamine)
  5. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord
  6. Karjääriõppe korralduskava

Ainekavad valdkonniti

Avanevad PDF-formaadis

Close Menu