ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu koosolekute ajad ja päevakorrad

2020/2021 õppeaasta

24. november 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Kodukorra muutmine
3. Uurimus- või praktilise tööga seotud gümnaasiumi lõpetamise tingimuse muutmine 2020/2021 õppeaastal
4. 2016-2020 sisehindamise aruande tutvustamine ja ettepanekute kuulamine
5. 2020-2023 arengukava eelnõule arvamuse avaldamine

8. juuni 2021, kell 14.00
PÄEVAKORD:
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja tunnustamine ja täiendava õppetöö määramine

2. Erisused põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel (loovtöö, õpilasuurimus, praktiline töö ja koolieksam)

14. juuni 2021, kell 12.00
PÄEVAKORD:
1. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
 
17. juuni 2021, kell 12.30 (erakorraline)
PÄEVAKORD:
1. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine
 

21. juuni 2021, kell 12.00
PÄEVAKORD:
1.-8. ja 10.-11. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused, klassi üleviimine, klassikursuse kordamisele jätmine.

30. august 2021
PÄEVAKORD:
1. 2020/2021 õppenõukogu nr 267 otsuste täitmisest.
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (eelmisest punktist lähtuvalt).
3. 2020/2021 õppeaasta kokkuvõte.
4. Õpetajate esindajate nimetamine kooli hoolekogusse.
5. Välisriigist tulnud õpilaste õpingute jätkamine.
6. Arvamuse andmine õppekava ja selle muudatuste kohta.
7. Arvamuse andmine kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta.
8. Märjamaa Gümnaasiumi 2021/2022 üldtööplaani kinnitamine.


2019/2020 õppeaasta

7. oktoober 2019, kell 10.50
PÄEVAKORD:
1. IIIa klassi õpilase eemaldamine õppetööst kaheks nädalaks (õiguslik alus: PGS §58 p 12)
2. VIIa klassi õpilase üleviimine VIIb klassi. 
3. IIIa klassi õpilase eemaldamine õppetööst kaheks nädalaks (õiguslik alus: PGS §58 p 12)

3. jaanuar 2020, kell 10.00
PÄEVAKORD:
1. Arvamuse andmine kodukorra muudatustele(õiguslik alus: HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 4)
2. Valgu Põhikooli VII klassi õpilase üleviimise otsuse muutmine ja lapsevanema soovil Märjamaa Gümnaasiumi VI klassi vastuvõtmine(õiguslik alus: HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 5)
3. Jooksvad küsimused 

13. mai 2020, kell 15.00
PÄEVAKORD:
1. Uurimistööde läbiviimise muutmine vabatahtlikuks  (õiguslik alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 32, 5.05.2020, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 10012, Gümnaasiumi riiklik õppekava § 221 punkt 4.)

2. Koolieksami sooritamine (õiguslik alus: Vabariigi valitsuse määrus 4.05.2020, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §10012, Gümnaasiumi riiklik õppekava § 221 punkt 5).
3. Kooli kodukorra ülevaatamine ja arvamuse avaldamine (õiguslik alus: HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 4).

2. juuni 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine (õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06.01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, kas viia õpilane järgmisse klassi ning Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1) ja tunnustamine (§ 4 punkt 7).

9. juuni 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine ja klassikursuse kordama jätmine (Õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06.01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, kas viia õpilane järgmisse klassi ning Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1).
2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine (Õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 6) ja tunnustamine (§4 punkt 7).

15. juuni 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, pikendatud täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordama jätmine (Õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06.01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, kas viia õpilane järgmisse klassi ning Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1).
2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine (Õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06.01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, kas viia õpilane järgmisse klassi ning Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 6) ja tunnustamine (§4 punkt 7).

28. august 2020, kell 13.00
PÄEVAKORD:
1. 2019/2020 õppenõukogu nr 260 otsuste täitmisest (K. Uusmaa)
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (eelmisest punktist lähtuvalt)
3. 2019/2020 õppeaasta kokkuvõte (L. Puhm, K. Niit)
4. Märjamaa Gümnaasiumi 2020/2021 üldtööplaani kinnitamine (K. Uusmaa)
Järgneb infotund uue õppeaasta informatsiooni jagamiseks.


2018/19 õppeaasta

3. oktoober 2018, kell 15.10
PÄEVAKORD:
1. 2017/2018 õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs, hinnang ja ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. (PGS § 72 lõige 1, HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 6).
2. Üldtööplaani 2018/2019 kinnitamine. ( HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 2).

6. juuni 2019, kell 15.00
PÄEVAKORD:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine (Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 4. Ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega: 1) otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise) ja tunnustamine (tunnustamise kord – kodulehel).
2. Muud küsimused

18. juuni 2019
PÄEVAKORD:
1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste järgmisse klassi üleviimine (täiendava õppetöö tulemused), täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordamisele jätmine.
2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine.

20. juuni 2019
PÄEVAKORD:
1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste järgmisse klassi üleviimine, pikendatud täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordamisele jätmine.
2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine.

30. august 2019, kell 10.00
PÄEVAKORD:
1. 1.-8. ja 10.-11. klassi õpilaste pikendatud õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine, klassikursuse kordamisele jätmine (õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06. 01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8 ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1)
2. Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine (õiguslik alus: haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 6)
3. Uue õppeaasta informatsioon


2017/2018 õppeaasta

 31. august 2018, kell 10.00
PÄEVAKORD:
1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste täiendava õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamisele jätmine (ÕN § 4 (1))
2. Uue õppeaasta informatsioon

Õppenõukogu tööd koordineerivad õigusaktid

Kooli õppenõukogude ülesanded ja töökord – haridus- ja teadusministri määrus nr 44, 23.08.2010 

Close Menu