ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogude ajad ja päevakorrad


2019/2020 õppeaasta

30. august, kell 10.00
PÄEVAKORD:
1. 1.-8. ja 10.-11. klassi õpilaste pikendatud õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine, klassikursuse kordamisele jätmine (õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06. 01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8 ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1)
2. Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine (õiguslik alus: haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 6)
3. Uue õppeaasta informatsioon


2018/19 õppeaasta

31.08.2018 kell 10.00
Päevakord: 1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste täiendava õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamisele jätmine (ÕN § 4 (1)) 2. Uue õppeaasta informatsioon

… 10. 2018 kell 15.10
Päevakord: 1. 2017/2018 õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs, hinnang ja ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. (PGS § 72 lõige 1, HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 6). 2. Üldtööplaani 2018/2019 kinnitamine. ( HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 2).

06.06.2019
Päevakord: 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine (Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 4. Ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega: 1) otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise) ja tunnustamine (tunnustamise kord – kodulehel).

18.06.2019
Päevakord: 1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste järgmisse klassi üleviimine (täiendava õppetöö tulemused), täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordamisele jätmine. 2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine.

20.06.2019
Päevakord: 1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste järgmisse klassi üleviimine, pikendatud täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordamisele jätmine. 2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine.

Close Menu