ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu koosolekute ajad ja päevakorrad

2021/2022 õppeaasta

8. juuni 2022 kell 14.00
PÄEVAKORD:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. 1.-11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja tunnustamine ja täiendava õppetöö määramine

16. juuni 2022, kell 13.00
PÄEVAKORD:
1. 9. klasside täiendava õppetöö tulemused, klassikursuse kordamajätmine
2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
3. Välisriigist tulnud õpilaste õpingute jätkamine järgmistes klassides.


20. juuni 2022, kell 12.00
PÄEVAKORD:
1. 1.-11. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused, klassi üleviimine, klassikursuse kordamisele jätmine.
2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine

31. august 2022, kell 12.00
PÄEVAKORD:
1. Õpilaste täiendava õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamisele jätmine
2. 2021/2022. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu ning kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine

3. Välisriigist tulnud õpilaste õpingute jätkamine
4. Märjamaa Gümnaasiumi 2022/2023 üldtööplaani kinnitamine


2020/2021 õppeaasta

24. november 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD:
1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Kodukorra muutmine
3. Uurimus- või praktilise tööga seotud gümnaasiumi lõpetamise tingimuse muutmine 2020/2021 õppeaastal
4. 2016-2020 sisehindamise aruande tutvustamine ja ettepanekute kuulamine
5. 2020-2023 arengukava eelnõule arvamuse avaldamine

8. juuni 2021, kell 14.00
PÄEVAKORD:
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja tunnustamine ja täiendava õppetöö määramine

2. Erisused põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisel (loovtöö, õpilasuurimus, praktiline töö ja koolieksam)

14. juuni 2021, kell 12.00
PÄEVAKORD:
1. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine
 
17. juuni 2021, kell 12.30 (erakorraline)
PÄEVAKORD:
1. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine
 

21. juuni 2021, kell 12.00
PÄEVAKORD:
1.-8. ja 10.-11. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused, klassi üleviimine, klassikursuse kordamisele jätmine.

30. august 2021
PÄEVAKORD:
1. 2020/2021 õppenõukogu nr 267 otsuste täitmisest.
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (eelmisest punktist lähtuvalt).
3. 2020/2021 õppeaasta kokkuvõte.
4. Õpetajate esindajate nimetamine kooli hoolekogusse.
5. Välisriigist tulnud õpilaste õpingute jätkamine.
6. Arvamuse andmine õppekava ja selle muudatuste kohta.
7. Arvamuse andmine kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta.
8. Märjamaa Gümnaasiumi 2021/2022 üldtööplaani kinnitamine.


2019/2020 õppeaasta

7. oktoober 2019, kell 10.50
PÄEVAKORD:
1. IIIa klassi õpilase eemaldamine õppetööst kaheks nädalaks
2. VIIa klassi õpilase üleviimine VIIb klassi. 
3. IIIa klassi õpilase eemaldamine õppetööst kaheks nädalaks

3. jaanuar 2020, kell 10.00
PÄEVAKORD:
1. Arvamuse andmine kodukorra muudatustele
2. Valgu Põhikooli VII klassi õpilase üleviimise otsuse muutmine ja lapsevanema soovil Märjamaa Gümnaasiumi VI klassi vastuvõtmine
3. Jooksvad küsimused (õppenõukogule järgnev infovahetus)

13. mai 2020, kell 15.00
PÄEVAKORD:
1. Uurimistööde läbiviimise muutmine vabatahtlikuks

2. Koolieksami sooritamine
3. Kooli kodukorra ülevaatamine ja arvamuse avaldamine

2. juuni 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine

9. juuni 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine ja klassikursuse kordama jätmine
2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine

15. juuni 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, pikendatud täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordama jätmine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine

28. august 2020, kell 13.00
PÄEVAKORD:
1. 2019/2020 õppenõukogu nr 260 otsuste täitmisest
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (eelmisest punktist lähtuvalt)
3. 2019/2020 õppeaasta kokkuvõte
4. Märjamaa Gümnaasiumi 2020/2021 üldtööplaani kinnitamine
Järgneb infotund uue õppeaasta informatsiooni jagamiseks.


2018/19 õppeaasta

3. oktoober 2018, kell 15.10
PÄEVAKORD:
1. 2017/2018 õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs, hinnang ja ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks

6. juuni 2019, kell 15.00
PÄEVAKORD:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine
2. Muud küsimused (õppenõukogule järgnev infovahetus)

18. juuni 2019
PÄEVAKORD:
1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste järgmisse klassi üleviimine (täiendava õppetöö tulemused), täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordamisele jätmine
2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine

20. juuni 2019
PÄEVAKORD:
1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste järgmisse klassi üleviimine, pikendatud täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordamisele jätmine
2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine

30. august 2019, kell 10.00
PÄEVAKORD:
1. 1.-8. ja 10.-11. klassi õpilaste pikendatud õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine, klassikursuse kordamisele jätmine
2. Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine
3. Uue õppeaasta informatsioon (õppenõukogule järgnev infovahetus)


2017/2018 õppeaasta

 31. august 2018, kell 10.00
PÄEVAKORD:
1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste täiendava õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamisele jätmine
2. Uue õppeaasta informatsioon (õppenõukogule järgnev infovahetus)

Õppenõukogu tööd koordineerivad õigusaktid

Kooli õppenõukogude ülesanded ja töökord – haridus- ja teadusministri määrus nr 44, 23.08.2010 

Close Menu