ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogu ajad ja päevakorrad

2019/2020 õppeaasta

30. august, kell 10.00
PÄEVAKORD:
1. 1.-8. ja 10.-11. klassi õpilaste pikendatud õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine, klassikursuse kordamisele jätmine (õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06. 01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8 ning haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1)
2. Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine (õiguslik alus: haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 6)
3. Uue õppeaasta informatsioon

13. mai 2020, kell 15.00
PÄEVAKORD:
1. Uurimistööde läbiviimise muutmine vabatahtlikuks  (õiguslik alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 32, 5.05.2020, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 10012, Gümnaasiumi riiklik õppekava § 221 punkt 4.)
2. Koolieksami sooritamine (õiguslik alus: Vabariigi valitsuse määrus 4.05.2020, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §10012, Gümnaasiumi riiklik õppekava § 221 punkt 5).
3. Kooli kodukorra ülevaatamine ja arvamuse avaldamine (õiguslik alus: HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 4).

2. juuni 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine (õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06.01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, kas viia õpilane järgmisse klassi ning Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1) ja tunnustamine (§ 4 punkt 7).

9. juuni 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine ja klassikursuse kordama jätmine (Õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06.01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, kas viia õpilane järgmisse klassi ning Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1).
2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine (Õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 6) ja tunnustamine (§4 punkt 7).

15. juuni 2020, kell 12.00
PÄEVAKORD
1. 1.-8. ja 10.- 11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine, pikendatud täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordama jätmine (Õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06.01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, kas viia õpilane järgmisse klassi ning Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1).
2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine (Õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 06.01. 2011.a määruse nr 1 ,,Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, kas viia õpilane järgmisse klassi ning Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 ,,Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 6) ja tunnustamine (§4 punkt 7).


 

2018/19 õppeaasta

31. august 2018, kell 10.00
PÄEVAKORD:
1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste täiendava õppetöö tulemused, järgmisse klassi üleviimine ja klassikursuse kordamisele jätmine (ÕN § 4 (1))
2. Uue õppeaasta informatsioon

3. oktoober 2018, kell 15.10
PÄEVAKORD:
1. 2017/2018 õppeaasta kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüs, hinnang ja ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. (PGS § 72 lõige 1, HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 6).
2. Üldtööplaani 2018/2019 kinnitamine. ( HTM määrus 23.08.2010 nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 2).

6. juuni 2019, kell 15.00
PÄEVAKORD:
1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine (Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 4. Ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja kooli lõpetamisega: 1) otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise) ja tunnustamine (tunnustamise kord – kodulehel).
2. Muud küsimused

18. juuni 2019
PÄEVAKORD:
1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste järgmisse klassi üleviimine (täiendava õppetöö tulemused), täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordamisele jätmine.
2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine.

20. juuni 2019
PÄEVAKORD:
1. 1. – 8. ja 10. – 11. kl. õpilaste järgmisse klassi üleviimine, pikendatud täiendavale õppetööle jätmine ja klassikursuse kordamisele jätmine.
2. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine.

Õppenõukogu tööd koordineerivad õigusaktid

Kooli õppenõukogude ülesanded ja töökord – haridus- ja teadusministri määrus nr 44, 23.08.2010 

Close Menu