RAAMATUKOGU

Kooli raamatukogu

Raamatukogu kasutamise eeskirjad

Kui raamat või teavik on kadunud, anna palun sellest teada siin.

 1. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja raamatukogu lugejaks olla kõik Märjamaa Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad, väljaarvatud need õpilased, kellelt see õigus on ära võetud.
 2. Kooliraamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid kasutamiseks raamatukogus ja koju ning vastab lugejate päringutele.
 3. Raamatukogu on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.15 -15.00. Koolivaheajal on raamatukogu kokkuleppel juhtkonnaga avatud lühendatud ajaga. Sanitaarpäev kord kuus.
 4. Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, videote vaatamine – on tasuta. Tasulised võivad olla eriteenused (koopiate tegemine jms).
 5. Lugejaks registreeritakse õpilasi klassinimekirjade alusel ja teisi isikuid isikut tõendava dokumendi alusel.
 6. Lugejad taasregistreeritakse iga õppeaasta algul; lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.
 7. Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtajad ja laenutatavate teavikute arvu otsustab raamatukogu. Üldjuhul laenutatakse kuni viis teavikut ja tagastustähtajad on:
  1. algklassi- ja põhikooli õpilastel 2 nädalat
  2. gümnaasiumi õpilastel 1 kuu
  3. teatmekirjandusel 5 päeva
  4. ajalehtedel, ajakirjadel ja auvistel 5 päeva.
 8. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad.
 9. Laenutatud õpikud jm õppekirjandus tagastatakse õppeaasta lõpul, kui ei ole teist tagastustähtaega.
 10. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (entsüklopeediad, teatmeraamatud, lugemissaali raamatud), samuti jooksva kuu ajakirju, ajalehtede viimaseid numbreid ning eriti väärtuslikke- ja ainueksemplare. Erandjuhul (referaatide tegemiseks) laenutatakse lugemissaali ja teatmekogu teavikuid koju 1 päevaks või nädalavahetuseks.
 11. Tagastustähtaja ületamise eest on viivis igal teavikul iga ületatud päeva eest 5 eurosenti. Uusi teavikuid saab lugeja laenutada pärast viivise tasumist.
 12. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende hinna turuväärtuses. Õpilaste poolt tekitatud kahju hüvitavad nende vanemad. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
 13. Lugeja on kohustatud teavikuid hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ning nende rikkumisest teavitama raamatukogu.
 14. Vahetunni ajal külastavad raamatukogu ainult need I – VII klassi õpilased, kes tagastavad või laenutavad raamatuid.
 15. Raamatukogu külastades jäetakse koolikotid ukse kõrvale seina äärde või raamatukogus töötamise puhul võetakse kaasa lugemissaali laua juurde. Riiulite vahele kottidega ei minda.
 16. Riiulite vahele minnakse ainult raamatu valimise eesmärgil. I – VII klassi õpilased valivad raamatuid nende jaoks eraldatud fondiosas, teise fondiossa ei minda ilma raamatukoguhoidja loata.
 17. Raamatu valimisel riiulist säilitatakse kord.
 18. Raamatukogus käitub õpilane viisakalt ja korrektselt. Raamatukogus suhtleb õpilane rahulikult ja sõbralikult. Lubamatu on lärmamine, jooksmine, kaklemine, laamendamine, kaasõpilaste ja teiste raamatukogu külastajate segamine. Lugemissaalis viibib õpilane vaikselt. Raamatukogu lugemissaal on lugemise, õppimise ja kultuurse vabaaja veetmise koht. Raamatukogus järgitakse raamatukoguhoidja nõuandeid ja korraldusi.
 19. Raamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud lugejalt võib raamatukogu kasutamisõiguse või kojulaenutuse õiguse ära võtta. Küsimuse otsustab raamatukoguhoidja ettepanekul kooli juhtkond.

Kadunud õpikust või teavikust teatamine ja kompenseerimine

 1. Raamatu või teaviku kadumisel täidab lapsevanem, õpilane või nende palvel raamatukogutöötaja või õpetaja kooli kodulehel oleva vormi.
 2. MG raamatukoguhoidja lisab teaviku maksumuse.
 3. MG juhtkond (direktor või õppealajuhataja) või juhtkonna poolt volitatud isik märgib otsuse (nt. “esitada arve”).
 4. Valla raamatupidamine koostab ja saadab vormil märgitud kontaktisiku e-postiaadressile arve.

Lisainfo raamatukogu kohta

Close Menu