TAGASISIDE

Rahulolu uuringud Märjamaa Gümnaasiumis

Kool tegutseb õpilaste ja kogukonna jaoks. Selleks, et teada milliseid valikuid ja otsuseid koolielu korraldamisel teha, vajame asjakohast sisulist informatsiooni.

Oleme viimastel aastatel viinud läbi nii koolisiseseid rahulolu küsitlusi kui ka osalenud üleriiklikes jt uuringutes. Kooli seniste tegemiste ja arenguvõimaluste kohta oleme tagasisidet ja arvamusi kogunud kogukonnalt, õpilastelt, lastevanematelt ja kooli töötajatelt. Tagasiside kogumine ja analüüs on õppimise ja arengu oluline ning loomulik osa. Organisatsioonis võimaldab asjakohane läbimõeldud tagasiside tõenduspõhist juhtimist ning annab arenguks vajalikud eeldused.

Kogutud tagasiside uuringute tulemused on olulised kooli juhtkonna ja kooli pidaja tegevuses edasiste tegevuste ja prioriteetide kujundamisel. Uuringutulemuste analüüsi kirjalikud kokkuvõtted on muuhulgas ka osa kooli sisehindamise aruandest, mis omakorda on aluseks kooli järgmise perioodi arengukavale. Kooli töötajatele esitletakse tagasiside uuringute üldistatud tulemusi korralistel koosolekutel ning personaalseid tulemusi arenguvestlustes. Uuringute kokkuvõtted avaldame kooli kodulehel.

Kuidas vastuseid kogume

Tagasisidet küsime reeglina õppeaasta lõpus möödunud õppeperioodi kohta. Küsitlusvormi saadame sihtrühmale Stuudiumi sõnumi või e-kirjaga. Vastuste kogumisel kasutame üldjuhul Google Forms või mõnda teist lihtsalt kasutatavat  keskkonda nii, et vastata on alati võimalik nii arvutist, tahvelarvutist kui ka mobiiltelefonist. Üksikud koolivälised uuringute korraldajad paluvad täita ankeete paberil.

Miks ei ole tagasiside küsitlused anonüümsed

Vastamine ei ole üldiselt anonüümne, sest väärtustame ankeedi täitjate oskust vastutada enda sõnade eest. Vastuste analüüsimisel ei lähtu me konkreetsest vastajast, kokkuvõtted koostame isikustamata kujul. Vastanud isikute andmeid näeb reeglina ainult konkreetse küsitluse korraldaja ja neid kolmandatele isikutele ei avaldata.

Teavet vastaja isiku kohta vajame muuhulgas ka seepärast, et pöörduda vajadusel küsitlusankeedi täitja poole mõnes vastuses kirjeldatud sekkumist vajava probleemi või juhtumi detailide täpsustamiseks.

Aitäh kõikidele mõistmise, koostöö ja antud konstruktiivse tagasiside eest!

Rahulolu uuringud 2022

Rahulolu uuringud 2021

Rahulolu uuringud 2020

  • Riiklik rahulolu uuring 4., 8. ja 11.klasside õpilaste seas

Rahulolu uuringud 2019

  • Riiklik rahulolu uuring 4., 8. ja 11.klasside õpilaste seas

Rahulolu uuringud 2018

  • Riiklik rahulolu uuring 4., 8. ja 11.klasside õpilaste seas
 

Lisainfo

Close Menu