TÄIENDKOOLITUSED

Õppekava "Sissejuhatus aktiivõppe meetoditesse"

Märjamaa Gümnaasium viib läbi täiendkoolitusi õpetajatele.

2021/2022. õppeaastal on koolituskavas aktiivõppemeetodite täiendkoolitus. Koolituse eesmärk on täiendada õpetajate oskuseid valida teadlikult õppija vajadustest lähtuvaid meetodeid ning laiendada õpetaja õppeprotsessis kasutatavate meetodite valikuid.

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õpetaja

  • kirjeldab aktiivõppe olemust ja põhimõtteid;
  • nimetab vähemalt 15 erinevat aktiivõppe meetodit;
  • valib õppetöö läbiviimiseks vähemalt neli uut aktiivõppe meetodit.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Õpetajad, kes soovivad oma töös liikuda õppijakeskse lähenemise poole. Õppe alustamise tingimused puuduvad.

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Koolituse kogumaht on 16 akadeemilist tundi, sh 4 tundi auditoorset ja 12 tundi praktilist õpet. Iseseisvat tööd ei ole. Õpe viiakse läbi 25-kohalises õpperuumis.

Kursust viib läbi koolitaja, kes omab magistrikraadi, koolitaja praktilist töökogemust vähemalt 6 aastat, üldhariduskoolis õpetaja töökogemust vähemalt 4 aastat ning on läbinud täiendkoolituse aktiivõppe põhimõtetest lähtuva õppetöö ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

Õppeprotsessi kirjelduse, õppe sisu, õppemeetodite ja -materjalide kohta palume lugeda lisatud õppekava dokumendist.

Lisainfo

Täienduskoolitusasutuse nimetus
Märjamaa Gümnaasium, reg 75022812

Kontakt

Close Menu