TERVISEEDENDUS

Märjamaa Gümnaasium on tervist edendav kool

terviseedendusTervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud, hea tervis aitab kaasa hariduse omandamisele. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes ka väiksemat stressi, suuremat koolirõõmu ja paremaid õpitulemusi. 

Märjamaa Gümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku. Me rakendame TEK põhimõtteid oma kooli igapäevaellu, lisades aina rohkem tervist edendavaid tegevusi kooli ettevõtmistesse ja üritustesse. Meie eesmärk ja ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada koolikeskkond turvaliseks ja tervist väärtustavaks.

On oluline, et õpilastel, õpetajatel kui teistel kooli töötajatel oleks koolis meeldiv olla ja töötada. Me tegutseme selle nimel, et  inimsuhted, tunniplaan, kodukord, sisekliima ja toitlustus kannaksid oma alustes tervisliku elustiili väärtusi ja põhimõtteid. Tervislikkusest lähtume ka ruumide sisustuse, valgustuse ja õhuvarustusega seotud küsimustes. TEK põhimõtteid ja eesmärke aitab koolis rakendada Tervisenõukogu. See on vabatahtlik ühendus kooli erinevate valdkondade õpetajatest ja töötajatest. Koostöös kooliperega seisame õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise heaolu eest koolis.

Kooli tervist edendav tegevus toetub koostööle õpetajate, õpilaste ja kooli personali vahel, selleks et tagada füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamine. Eesmärgiks on kujundada õppimiseks ja tööks vajalik meeldiv füüsiline ja vaime keskkond. Toimub tihe koostöö kooli sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, juhtkonna esindajate, õpilasomavalitsuse ja valla lastekaitse töötajaga, samuti politsei, päästeameti, Eesti Punase Risti Raplamaa seltsi ja teiste valdkondlike organisatsioonidega.

Terviseedenduse peamised tegevused:

 • õppekava põhine tervise edendamine (tervisealased teadmised ja oskused, toimetuleku oskused erinevates kriitilistes situatsioonides s. h. uimastitega seotud situatsioonides, tervisekäitumine jne);
 • inimeseõpetuse õpetajate süstemaatiline täiendkoolitus;
 • õpilaste ainealane ettevalmistamine ainevõistlusteks (inimeseõpetuse olümpiaad, inimeseõpetuse aineviktoriinid, Kaitse End ja Aita Teist e. KEAT laagriks ettevalmistamine) ja laagris osalemine;
 • harida õpilasi ja õpetajaid koolikiusamise ja abiotsimise osas, et vähendada kiusamisjuhtumeid koolis;
 • tõsta õpilaste oskust hinnata ohusituatsioone nii koolikeskkonnas, kodus kui ka liikluses, et vähendada traumatismi eriti koolikeskkonnas;
 • õpetada esmaabi vastavalt õppekavale ja soovijatele lisaks ringitegevusena;
 • tõsta õpilaste teadlikkust oma käitumise eest vastutamise osas;
 • toetada õpilaste enesearengut ja karjääriplaneerimist;
 • toetada õpilaste omaalgatust;
 • toetada tegevusi teiste aitamisel (doonorlus);
 • propageerida terviseteemaliste uurimustööde ja loovtööde juhendamist;
 • õpetajate harimine abivajajate varase märkamise osas;
 • hoida koolikeskkond puhtana ja õpetada lastele hügieenireeglite austamist;
 • jälgida koolitoidu tervislikkust ja koolipuhveti menüü vastavust tervisenõuetele.
 

Märjamaa Gümnaasiumi Tervisenõukogu

Hoolime õpilaste tervise ja tervisliku elustiili kujundamise eest. Selle valdkonna eestvedajad meie koolis on
 • Piret Karus – tervisenõukogu eestvedaja, kehalise kasvatuse õpetaja
 • Ruth Sikka – kooliõde
 • Riina Meidla – inimeseõpetuse õpetaja
 • Indrek Drell – kehalise kasvatuse õpetaja
 • … – huvijuht
 • Ottomar Linna – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • Kristine Niit – õppealajuhataja
 • Kalle Uusmaa – direktor

Esmaabi

Õnnetusjuhtumi korral on esmaabi andjad Märjamaa Gümnaasiumis vastava 16-tunnise esmaabi põhikoolituse kaudu vajaliku ettevalmistuse saanud järgmised töötajad: Mauno Laurimaa, Mare Tõnsau, Riina Serglov, Kert Keerup, Riina Meidla, Elviira Aruksaar, Tiia Oidram, Illimar Toomet, Aleksandra Vaiksaar, Ruth Sikka ja Kalle Uusmaa.

Spordihoones annavad esmaabi kehalise kasvatuse õpetajad: Indrek Drell, Mark Kristjan Pitk, Tiina Helliste, Piret Püü, Piret Karus-Kivastik ja Reet Elmik.

Kooliõde

Vaimne tervis ja õpiraskustega toimetulek

 • Märjamaa Gümnaasiumi koolipsühholoog on Triinu Reedik.
 • Õpikeskkonnaga toimetulekuga tegeleb sotsiaalpedagoog Jane Degenstein.
 • Eripedagoogi ja logopeedilist abi annab Merge Vaher.
 • Õppimist toetavad õpetajaabid Maie Pikani ja Tiiu Oppi ning väikeklasside õpetajad.

Vaata lisaks:
Koolipsühholoogide nõuandeliinilt saavad abi nii haridustöötajad, lapsevanemad kui ka õpilased

Lisainfo ja kontaktid

 • Jane Degenstein, sotsiaalpedagoog
  [email protected]
  Sotsiaalpedagoogi kabinet asub 1. korrusel, kooliõe kabineti kõrval, ruum nr. 110
 • Triinu Reedik, koolipsühholoog
  tel. 5886 4098, [email protected]

  Koolipsühholoogi kabinet asub endises kehalise kasvatuse õpetajate kabinetis, ruum 129
 • Merge Vaher, logopeed-eripedagoog
  [email protected]
 • Ruth Sikka, kooliõde
  tel. 5814 3767, [email protected]
  Kooliõe kabinet asub koolimaja 1. korrusel, õpetajate toa kõrval, ruum nr 109
 • Õpetajate jt. töötajate kontaktid
Close Menu