VAIMNE JA FÜÜSILINE TERVIS

Märjamaa Gümnaasium on tervist edendav kool

terviseedendusTervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud, hea tervis aitab kaasa hariduse omandamisele. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes ka väiksemat stressi, suuremat koolirõõmu ja paremaid õpitulemusi. 

Märjamaa Gümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku. Me rakendame TEK põhimõtteid oma kooli igapäevaellu, lisades aina rohkem tervist edendavaid tegevusi kooli ettevõtmistesse ja üritustesse. Meie eesmärk ja ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada koolikeskkond turvaliseks ja tervist väärtustavaks.

On oluline, et õpilastel, õpetajatel kui teistel kooli töötajatel oleks koolis meeldiv olla ja töötada. Me tegutseme selle nimel, et  inimsuhted, tunniplaan, kodukord, sisekliima ja toitlustus kannaksid oma alustes tervisliku elustiili väärtusi ja põhimõtteid. Tervislikkusest lähtume ka ruumide sisustuse, valgustuse ja õhuvarustusega seotud küsimustes. TEK põhimõtteid ja eesmärke aitab koolis rakendada Tervisenõukogu. See on vabatahtlik ühendus kooli erinevate valdkondade õpetajatest ja töötajatest. Koostöös kooliperega seisame õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise heaolu eest koolis.

Kooli tervist edendav tegevus toetub koostööle õpetajate, õpilaste ja kooli personali vahel, selleks et tagada füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamine. Eesmärgiks on kujundada õppimiseks ja tööks vajalik meeldiv füüsiline ja vaime keskkond. Toimub tihe koostöö kooli sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, juhtkonna esindajate, õpilasomavalitsuse ja valla lastekaitse töötajaga, samuti politsei, päästeameti, Eesti Punase Risti Raplamaa seltsi ja teiste valdkondlike organisatsioonidega.

Terviseedenduse peamised tegevused:

 • õppekava põhine tervise edendamine (tervisealased teadmised ja oskused, toimetuleku oskused erinevates kriitilistes situatsioonides s. h. uimastitega seotud situatsioonides, tervisekäitumine jne);
 • inimeseõpetuse õpetajate süstemaatiline täiendkoolitus;
 • õpilaste ainealane ettevalmistamine ainevõistlusteks (inimeseõpetuse olümpiaad, inimeseõpetuse aineviktoriinid, Kaitse End ja Aita Teist e. KEAT laagriks ettevalmistamine) ja laagris osalemine;
 • harida õpilasi ja õpetajaid koolikiusamise ja abiotsimise osas, et vähendada kiusamisjuhtumeid koolis;
 • tõsta õpilaste oskust hinnata ohusituatsioone nii koolikeskkonnas, kodus kui ka liikluses, et vähendada traumatismi eriti koolikeskkonnas;
 • õpetada esmaabi vastavalt õppekavale ja soovijatele lisaks ringitegevusena;
 • tõsta õpilaste teadlikkust oma käitumise eest vastutamise osas;
 • toetada õpilaste enesearengut ja karjääriplaneerimist;
 • toetada õpilaste omaalgatust;
 • toetada tegevusi teiste aitamisel (doonorlus);
 • propageerida terviseteemaliste uurimustööde ja loovtööde juhendamist;
 • õpetajate harimine abivajajate varase märkamise osas;
 • hoida koolikeskkond puhtana ja õpetada lastele hügieenireeglite austamist;
 • jälgida koolitoidu tervislikkust ja koolipuhveti menüü vastavust tervisenõuetele.

Esmaabi

Õnnetusjuhtumi korral pöördu lähima täiskasvanu poole, kes kutsub kooliõe, kiirabi või annab ise abi. Vajadusel helista ise kooliõele telefonil 58143767 või hädaabi numbril 112.

Esmaabi andjad Märjamaa Gümnaasiumis, kes on läbinud vastava 16-tunnise esmaabi baaskoolituse: Mauno Laurimaa, Mare Tõnsau, Riina Serglov, Kert Keerup, Riina Meidla, Elviira Aruksaar, Tiia Oidram, Illimar Toomet, Aleksandra Vaiksaar, Ruth Sikka ja Kalle Uusmaa.

Spordihoones annavad esmaabi kehalise kasvatuse õpetajad: Indrek Drell, Tiina Helliste, Piret Püü, Piret Karus-Kivastik ja Reet Elmik.

Vaimne ja füüsiline tervis ning õpiraskustega toimetulek

Tugispetsialistid Märjamaa Gümnaasiumis:

 

Esimene toetaja, kelle poole pöördu, kui on mure, on sotsiaalpedagoog Jane DegensteinSotsiaalpedagoog toetab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujunemist; hindab õpilase sotsiaalseid oskusi ning analüüsib eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid. Tema toetab raskustesse sattunud õpilast ja lapsevanemat, nõustab koolitöös ilmnevate probleemidega toimetulekul. Osaleb koostöövõrgustikes, ümarlaudadel  ning vajadusel teeb koostööd teiste spetsialistidega.

Vastuvõtt: E-R 9.00-14.00 või vastavalt kokkuleppele
Ruum: 110, 1. korrusel
Telefon: +372 5302 6875

 

ÕPILASELE:
Pöördu sotsiaalpedagoogi poole kui:
 •  Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast
 • Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast
 • Sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt
 • Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega
 • Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega
 • Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi
 • Sul on raske õppetööga hakkama saada
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla
ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE:
Pöördu sotsiaalpedagoogi poole kui:
 • lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada
 • lapse käitumine on muutunud
 • laps ei taha enam kooli tulla
 • laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata
 • kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi

Rohkem infot: https://sotsiaalpedagoogid.ee/ 

 

Koolipsühholoog Triinu Reedik hindab koolis õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Nõustab õpilasi õppetöö, isikliku elu ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, käitumis- ning  suhtlemisoskuste arendamisel. Nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel. Vajadusel nõustab lapsevanemaid õpilase arengut, õppimist ja käitumist puudutavatel teemadel; osaleb õpilast ümbritsevas võrgustikutöös.

Vastuvõtt: Märjamaa Gümnaasiumis: E, T ja N eelneval kokkuleppel
Ruum: 206, 2. korrusel
Telefon: 5886 4098
 
ÕPILASELE:
Pöördu koolipsühholoogi poole kui:
 • oled mures iseenda või oma lähedase pärast või tunned end pidevalt halvasti
 • sa ei tule enam toime oma igapäevaste kohustustega (nt õppimisega)
 • tunned end üksikuna ja vajad ärakuulamist, mõistmist või tahad end lihtsalt tühjaks rääkida
 • sul on keerulised suhted kaaslaste, pereliikmete või õpetajatega
 • sinu elus on toimunud mingi sündmus, millega sul on raske toime tulla
 • sul on raskusi sõltuvusega
 • oled emotsionaalse, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohver või tead kedagi, kes on
 • soovid arutleda oma tuleviku üle
ÕPETAJALE JA LAPSEVANEMALE:
Pöördu koolipsühholoogi poole kui:
 • oled mures lapse meeleolu, käitumise või lapse(ga) toimetuleku pärast
 • lapse käitumine on ootamatult muutunud
 • oled teinud koostööd kodu ja kooli vahel, kuid mured püsivad. Nii õpetaja kui ka lapsevanem on lapsega rääkinud, aga see pole muutust toonud

 

Eripedagoog-logopeed Merge Vaher hindab koolis õpilase õpiraskuste põhjusi ja viib läbi neid korrigeerivaid tunde. Tundides arendatakse auditiivset taju, mis aitab ennetada või leevendada kirjutamisraskusi ning optilist taju, mis aitab ennetada või leevendada lugemisraskusi.

Eripedagoog tegeleb koolis:

 • õpiraskuste põhjuste uurimise ja tuvastamisega
 • õpilaste eriõpetuslike vajaduste hindamisega
 • kirjutamis- ja lugemisraskuste või muude õpiraskuste korrigeerimiseks individuaal- ja rühmatunde läbi viimisega, rakendades eripedagoogilist õppemetoodikat
 • õpetajate ja lapsevanemate nõustamisega
Tööaeg: E-R, vastuvõtt vaid eelneval kokkuleppel
Ruum: 112, 1. korrusel
Telefon: +372 5836 9939

 

HEVKO ehk hariduslike erivajadustega õpilaste koordineerija Gaili Ilisson hindab koolis koostöös tugimeeskonna spetsialistide ja õpetajatega õpilase arengut ning õppeprotsessis toimetulekut. Tegeleb tugimeeskonna töövahendi – individuaalse arengu jälgimise kaardi avamise ja õpetajate nõustamisega kaardi täitmisel. Nõustab õpilasi ja lapsevanemaid, teeb vajadusel ettepaneku pöörduda kooliväliste spetsialistide hindavatele vastuvõttudele. On tugimeeskonna juht, osaleb koostöövõrgustikes ja ümarlaudadel.

HEVKO peamised ülesanded koolis:

 • õpilase õppeprotsessis toimetuleku esmastelt märkajatelt info kogumine
 • koostöös tugimeeskonna spetsialistidega õpilase õppeprotsessis toimetuleku hindamine
 • HEV õpilasele vajalike dokumentide täitmisel ja vormistamisel õpetajate nõustamine
 • tugimeeskonna töö juhtimine ja koostöövõrgustikes osalemine
Tööaeg: E-R, vastuvõtt vastavalt kokkuleppele
Ruum: 303, 3. korrusel
Telefon: +372 565 9029
  
 

Koolitervishoiu olulisemad tegevused on tervise edendamine, haiguste ennetamine, vaimse ja füüsilise tervise jälgimine ja esmaabi. Kooliõde Ruth Sikka on õpilaste, lastevanemate ja koolipersonali nõustaja terviseküsimustes. Kooliõde on kujunevale isiksusele esimene tugiisik tervislike eluviiside saavutamiseks ja säilitamiseks, sest lisaks koolitunnis õpetatule on vaja ka praktilisi nõuandeid. Ennetava tervisekontrolli eesmärk on avastada terviseriske varakult ja vajadusel kavandada edasine plaan riskide vähendamiseks. See võib sisaldada käiku eriarstile, prillide muretsemist, rühi korrigeerimiseks võimlemisrühmas osalemist, noorte seksuaaltervise nõustamiskliinikusse suunamist, korduvat nõustamist jne.

https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervishoid-koolis

 Kooliõe peamised tegevused koolis:

 • tervisekasvatuse läbiviimine
 • uute õpilase terviseseisundi ja toimetuleku hindamine
 • immuniseerimiste teostamine
 • regulaarsete tervisekontrollide läbiviimine
 • terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine
 • koolikeskkonna tervisekaitseliste nõuete täitmise jälgimine
 • esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral
 • õpilaste, lastevanemate ja koolipersonali nõustamine terviseküsimustes
Tööaeg: E-R
Ruum: 109, 1. korrusel
Telefon: +372 5814 3767
 

 

Õpetaja abid Maie Pikani ja Krista Hanson  on toeks haridusliku erivajadusega (HEV) õpilastele, abistades individuaalselt või õppetundides koostöös õpetajaga. Teevad koostööd aineõpetajatega ja toetavad ning vajadusel suunavad õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist.

 

Kooli tugispetsialiste, lapsi ja lapsevanemaid toetavad vajadusel Märjamaa Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistid Maiken Kask ja Angelica Heinmaa – vaata kontaktid vallavalitsuse kodulehel.

Vaata lisaks

Close Menu