TERVISEEDENDUS

terviseedendus

Märjamaa Gümnaasium on tervist edendav kool

Tervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud, hea tervis aitab kaasa hariduse omandamisele. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes ka väiksemat stressi, suuremat koolirõõmu ja paremaid õpitulemusi. 

Märjamaa Gümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku. Me rakendame TEK põhimõtteid oma kooli igapäevaellu, lisades aina rohkem tervist edendavaid tegevusi kooli ettevõtmistesse ja üritustesse. Meie eesmärk ja ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada koolikeskkond turvaliseks ja tervist väärtustavaks.

On oluline, et õpilastel, õpetajatel kui teistel kooli töötajatel oleks koolis meeldiv olla ja töötada. Meie jaoks on oluline, et  inimsuhted, tunniplaan, kodukord, sisekliima ja toitlustus kannaksid oma alustes tervisliku elustiili väärtusi ja põhimõtteid, millest peame lähtuma ka ruumide sisustuse, valgustuse ja õhuvarustuse planeerimisel. TEK põhimõtteid ja eesmärke aitab koolis rakendada Tervisenõukogu. See on vabatahtlik ühendus erinevatest õpetajatest, õpilastest ja kooli töötajatest. Koostöös kooliperega seistakse õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise tervise heaolu eest koolis. 

Märjamaa Gümnaasiumi Tervisenõukogu koosseis:
Piret Karus – tervisenõukogu eestvedaja, kehalise kasvatuse õpetaja
Ruth Sikka – kooliõde
Riina Meidla – inimeseõpetuse õpetaja
Indrek Drell – kehalise kasvatuse õpetaja
Krisli Palm – huvijuht
Ottomar Linna – ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kristine Niit – õppealajuhataja
Kalle Uusmaa – direktor

Kooliõe meditsiiniteenus
Koolitervishoiu teenust osutab kooliõde Ruth Sikka. Tagatud on õpilaste meditsiiniline teenindus ja õendusplaanide koostamine. Kooliõe kabinet on koolimaja 1. korrusel, õpetajate toa kõrval, ruum nr 109.

Tervishoiu teenust osutab Märjamaa Gümnaasiumis ettevõte TNP Konsultatsioonid OÜ. Märjamaa Gümnaasiumi kooliõde on Ruth Sikka, ruth.sikka@marjamaa.edu.ee

Koolitervishoiuteenust reguleerib sotsiaalministri määrus nr 54, 13.08.2010.

Lisainfo meie kooli tervishoiu korralduse ja kooliõe ülesannete kohta vaata palun siit.

Testimine
Koolis teeme SARS-CoV-2 kiirteste ainult nendele meie kooli õpilastele, kes on koolis aset leidnud ja Terviseameti poolt kinnitatud koroonaviirusega isiku lähikontaktsed; kes on terved, aga vaktsineerimine on pooleli või on vaktsineerimata ning COVID-19 haigus läbi põdemata; kelle lapsevanem on kirjalikult esitanud ja allkirjastanud vastava nõusoleku.

18-aastaste ja vanemate õpilaste korral me lapsevanema nõusolekut ei küsi. Haigusjuhtumi ilmnemisel koolis ja eelnimetatud kirjaliku lapsevanema nõusoleku puudumisel küsib kooliõde lapsevanemalt nõusolekut telefoni teel.

 Esmaabi

Esmaabi tagavad koolis esmaabiandjad: Ruth Sikka, Riina Meidla, Tiina Helliste, Maie Pikani, Reet Elmik, Piret Püü, Merge Vaher ja Ülli Toomemäe.

Tervist edendav kool

Kooli tervist edendav tegevus toetub koostööle õpetajate, õpilaste ja kooli personali vahel, selleks et tagada füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamine. Eesmärgiks on kujundada õppimiseks ja tööks vajalik meeldiv füüsiline ja vaime keskkond. Toimub tihe koostöö kooli sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, juhtkonna esindajate, õpilasomavalitsuse ja valla lastekaitse töötajaga, samuti politsei, päästeameti, Eesti Punase Risti Raplamaa seltsiga jt.

Terviseedenduse tegevuste märksõnadeks on

 • õppekava põhine tervise edendamine (tervisealased teadmised ja oskused, toimetuleku oskused erinevates kriitilistes situatsioonides s. h. uimastitega seotud situatsioonides, tervisekäitumine jne)
 • inimeseõpetuse õpetajate süstemaatiline täiendkoolitus
 • õpilaste ainealane ettevalmistamine ainevõistlusteks (inimeseõpetuse olümpiaad, inimeseõpetuse aineviktoriinid, Kaitse End ja Aita Teist e. KEAT laagriks ettevalmistamine) ja laagris osalemine
 • harida õpilasi ja õpetajaid koolikiusamise ja abiotsimise osas, et vähendada kiusamisjuhtumeid koolis
 • tõsta õpilaste oskust hinnata ohusituatsioone nii koolikeskkonnas, kodus kui ka liikluses, et vähendada traumatismi eriti koolikeskkonnas
 • õpetada esmaabi vastavalt õppekavale ja soovijatele lisaks ringitegevusena
 • tõsta õpilaste teadlikkust oma käitumise eest vastutamise osas
 • toetada õpilaste enesearengut ja karjääriplaneerimist
 • toetada õpilaste omaalgatust
 • toetada tegevusi teiste aitamisel (doonorlus)
 • propageerida terviseteemaliste uurimustööde ja loovtööde juhendamist
 • õpetajate harimine abivajajate varase märkamise osas
 • hoida koolikeskkond puhtana ja õpetada lastele hügieenireeglite austamist
 • jälgida koolitoidu tervislikkust ja koolipuhveti menüü vastavust tervisenõuetele
 
Lisainfo
Close Menu