TERVISEEDENDUS

terviseedendus

Märjamaa Gümnaasium on tervist edendav kool

Kooli tervisenõukogu tegevus

Koosseis: Riina Meidla, Piret Püü, Ilme Leht.

Koolis on tagatud meditsiiniline teenidus kooliõe Ilme Leht poolt (s.h. ka erivajadustega lastega tegelemine ja õendusplaanide koostamine). Perearst Anne Parnabas külastab kooli vajadusel ja teenindab oma nimistus olevaid õpilasi.

Kool tagab süstemaatilise esmaabiandjate koolituse ja täiendkoolituse. Praeguseks on koolis üheksa esmaabi andjat: Ilme Leht, Riina Meidla, Tiina Helliste, Maie Pikani, Reet Elmik, Piret Püü, Merge Vaher ja Ülli Toomemägi. Samuti osalevad õpetajad Tervistedendavate koolide ühisüritustel ja koolitustel.

Kooli tervistedendav tegevus toetub koostööle õpetajate, õpilaste ja kooli personali vahel, selleks et tagada füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamine. Eesmärgiks on kujundada õppimiseks ja tööks vajalik meeldiv füüsiline ja vaime keskkond. Toimub tihe koostöö kooli sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, juhtkonna esindajate, õpilasomavalitsuse ja valla lastekaitse töötajaga, samuti politsei, päästeameti, Eesti Punase Risti Raplamaa seltsiga jt.

Tegevuste märksõnadeks on

• õppekava põhine tervise edendamine (tervisealased teadmised ja oskused, toimetulekuoskused erinevates kriitilistes situatsioonides s. h. uimastitega seotud situatsioonides, tervisekäitumine jne)

• inimeseõpetuse õpetajate süstemaatiline täiendkoolitus

• õpilaste ainealane ettevalmistamine ainevõistlusteks (inimeseõpetuse olümpiaad, inimeseõpetuse aineviktoriinid, Kaitse End ja Aita Teist e. KEAT laagriks ettevalmistamine) ja laagris osalemine

• harida õpilasi ja õpetajaid koolikiusamise ja abiotsimise osas, et vähendada kiusamisjuhtumeid koolis

• tõsta õpilaste oskust hinnata ohusituatsioone nii koolikeskkonnas, kodus kui ka liikluses, et vähendada traumatismi eriti koolikeskkonnas

• õpetada esmaabi vastavalt õppekavale ja soovijatele lisaks ringitegevusena

• tõsta õpilaste teadlikkust oma käitumise eest vastutamise osas

• toetada õpilaste enesearengut ja karjääriplaneerimist

• toetada õpilaste omaalgatust

• toetada tegevusi teiste aitamisel (doonorlus)

• propageerida terviseteemaliste uurimustööde ja loovtööde juhendamist

• õpetajate harimine abivajajate varase märkamise osas

• hoida koolikeskkond puhtana ja õpetada lastele hügieenireeglite austamist

• jälgida koolitoidu tervislikkust ja koolipuhveti menüü vastavust tervisenõuetele

Close Menu