Töökorralduse reeglid

Märjamaa Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

Töökorralduse reeglid kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 4, töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punkti 7 ja § 5 lõike 1 punkti 11 alusel.

1. Üldsätted

1.1 Tööandja kehtestud töökorralduse reeglite eesmärk on kirjeldada ja täpsustada tööandja ja töötaja käitumisjuhised töösuhetes lisaks töölepingu seadusele ning töölepingule.

1.2 Töökorralduse reeglid on tööandja ja töötajate vahelise töölepingu lahutamatu osa.

1.3 Töökorralduse reeglite nõuete mittetäitmist käsitletakse tööandja poolt töölepingu erakorralise ülesütlemise alusena töötajast tuleneval põhjusel.

2. Tööandja ja töötaja käitumisjuhised töösuhetes

2.1 Töölepingu andmete esitamine toimub kirjaliku dokumendiga. Andmed loetakse töötaja poolt kätte saaduks, kui tööandja on need saatnud töötaja e-posti aadressile. Andmed loetakse tööandja poolt kätte saaduks, kui töötaja on need saatnud tööandja e-posti aadressile.

2.2 Töötaja nõue tööandjale andmete esitamiseks peab olema tööandjale esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.3 Kõik tööandja ja töötaja vahelised kokkulepped, mis on tehtud töölepingu seaduse § 6 tähenduses esitatakse töölepingus.

2.4 Ühekordsed tööalased korraldused ja juhised, mis ei puuduta igapäevast tööd, antakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.5 Töötaja teatab tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-posti teel).

2.6 Tööandja korraldused antakse suulises või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Tööandja korraldused, mis on seotud töölepingu, kollektiivlepingu või seadusega võivad olla antud töötajale ka suuliselt. Kui töötaja ei täida suulisi korraldusi, esitab tööandja korralduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui töötaja ei täida ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud korraldust, siis esitatakse töötajale uus kirjalik korraldus, mis on käsitletav hoiatusena.

2.7 Puhkuste ajakava teeb tööandja töötajale teatavaks e-posti teel. Puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale e-posti teel.

2.8 Töölähetusse saatmine kajastub tööaja tabelis. Töölähetusega kaasnevate kulude hüvitamine toimub töötaja kirjaliku lähetuskulude aruande ja autentsete kuludokumentide alusel.

2.9 Töötajal on kohustus anda tööandjale teada töölepingu kehtivuse ajal tööalasest ja majandus või kutsetegevusest ulatuses, mis on seotud samade tööülesannete täitmisega, mis on kokku lepitud töölepingus.

2.10 Tööandja tutvustab töötajale tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid ning tööandja kehtestatud töökorralduse reegleid kooli e-posti kaudu. Töötajal on kohustus nendega tutvuda. Muudatustest tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiu nõuetes ning tööandja kehtestatud töökorralduse reeglites teavitab tööandja töötajat e-posti teel.

2.11 Töötajate teavitamine nende teadmistele ja oskustele vastavatest vabadest töökohtadest, kus töötamiseks on võimalik sõlmida tähtajatu tööleping toimub kooli veebilehe kaudu.

2.12 Täistööajaga töötajate teavitamine osalise töötamise võimalustest ning osalise tööajaga töötaja teavitamine täistööajaga töötamise võimalustest toimub kooli veebilehe kaudu.

2.13 Tööaja korraldus on lepitud kokku töölepingus.

2.14 Kui töötaja taotleb puhkuse katkestamist või edasi lükkamist ettenägematu olulise töökorralduse hädavajaduse tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks, peab töötaja teavitama tööandjat või tööandja esindajat esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3. Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

3.1 Kui seadustest, kollektiiv- või töölepingust ei tulene teisiti, täidab koolitöötaja eelkõige järgmisi kohustusi:

3.1.1 teeb kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi;

3.1.2 teeb tööd kokkulepitud mahus, kohas ja ajal;

3.1.3 täidab õigel ajal ja täpselt direktori seaduslikke korraldusi;

3.1.4 osaleb oma tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks koolitusel;

3.1.5 hoidub tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustusi täita või kahjustavad tema või teiste isikute elu, tervist või vara;

3.1.6 teeb tööülesannete täitmiseks koostööd teiste töötajatega;

3.1.7 teatab viivitamata direktorile töötakistusest või selle tekkimise ohust ning võimaluse korral kõrvaldab erikorralduseta takistuse või selle tekkimise ohu;

3.1.8 teavitab direktorit kõigist töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest, mille vastu direktoril on õigustatud huvi;

3.1.9 hoidub tegudest, mis kahjustavad kooli mainet või põhjustavad õpilaste või vanemate usaldamatust kooli vastu;

3.1.10 teatab direktorile esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest.

3.2 Koolitöötajal on õigus nõuda direktorilt töölähetusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude ning tööülesande täitmisega kaasnevate muude mõistlike kulude hüvitamist kooskõlas vastavate õigusaktidega.

3.3 Koolitöötajal peab olema kehtiv kirjalik tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

3.4 Töötaja vastutuse määr tuleneb töölepingus sätestatud töötaja põhitegevustest ning õigus- ja haldusaktidest, mis reguleerivad töötaja tegevust tema tööülesannetega seotud valdkonnas.

3.5 Töötaja õigused, kohustused ja vastutus on üldisel tasandil sätestatud lisaks käesolevale töökorralduse reeglitele ka kooli põhimääruses ja ametijuhendis.

4. Töökorralduse reeglite muutmise kord

4.1 Töökorralduse reeglite muutmisel järgitakse vastavalt usaldusisiku seaduse 5. peatükis sätestatut (informeerimine ja konsulteerimine). Muudetud töökorralduse reeglitest teavitatakse töötajat e-posti teel.

4.2 Töökorralduse reeglite terviktekst on kättesaadavad paberkandjal kooli sekretäri juures ja õpetajatetoas ning avalikustatud kooli veebileheküljel.