Tugiteenused

Tugiteenused

Tugiteenuste rakendamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

- erivajaduste võimalikult varajane märkamine

- lapse erivajaduste määratlemisel kohene tugiteenuste rakendamine

- lapse ja perekonna kaasamine õpetustegevusse, sh nõustamine, juhendamine

Logopeed

Sotsiaalpedagoog

Psühholoog

Õpiabi

Meditsiiniline abi

Konsultatsioonid

Arenguvestlused

Koduõpe

Õppimine lihtsustatud ja individuaalse õppekava alusel

Raamatukogu

Märjamaa Gümnaasiumi logopeed (eripedagoog) on Merge Vaher

e-post: Merge.Vaher@mail.ee

Koolilogopeed aitab lugemis-ja kirjutamisraskustega õpilasi, tegeleb kõnearendusliku tööga, mälu, taju ja mõtlemise arendamisega. Põhitähelepanu on hääliku- ja foneemianalüüsi kujundamisel ja õigekirja kinnitamisel.

Koostöös klassijuhatajatega selgitab logopeed sügisel individuaalse vestluse käigus välja abivajajad 1. klassides.

Vajadusel nõustab logopeed lastevanemaid ja õpetajaid IAK ja IÕK koostamisel

Koolilogopeedi abi kasutavad 1.-9. klasside õpilased rühma- ja individuaaltundides.

Märjamaa Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog on Maie Pikani

e-post: Maie.Pikani@mail.ee tel. 4898870

Vastuvõtuajad: teisipäev ja kolmapäev kell 9.00- 12.00

Sotsiaalpedagoog tegeleb koolikohustuse eirajate ning käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega.

Tegeleb koolivägivalla juhtumite lahendamisega

Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid

Teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemiga

Tegeleb õpilastega, keda õpetajad on suunanud tema juurde rahunema

Psühholoog Eva Ots asub kabinetis "nõustamine" noortekeskuse I korrusel.

Tööaeg: E-R, 9.00 - 16.00 (kindlam on, kui broneerida aeg telefoni või meili teel)

Telefon: 53 42 89 14

Meiliaadress: mgpsyhholoog@gmail.com

Rapla usaldustelefon: tel. 4857001 E-K 20.00 – 23.00

Üle-eestiline usaldustelefon: tel.126 E –P 16.00 -02.00

Rapla Maakonna Psühholoogiateenistus MTÜ tel. 4857001, 4894310 Rapla Tallinna mnt 9-1

Rapla Noorte nõustamiskeskus tel. 48 56 263 , 5244476 Rapla, Koidu 23

Raplamaa Rajaleidja Keskus tel 5886 0711, Tallinna mnt 22, 79512 Rapla

Rapla haigla polikliinik tel. 4890711

Psühhiaater Lily Kanter tel. 4890710

Rapla ohvriabikeskus tel. 4890455 Rapla, Savi 2

Rapla Naiste Varjupaik MTÜ tel. 53365027

Tallinna kriisiabikeskus tel. 6314300

Lääne-Tallinna keskhaigla nõustamiskeskus 6665810; 6665832, Tallinn, Sõle 23

Eluliin MTÜ tel. 6558088 Tallinn Pärnu mnt 9a

Noorte usaldustelefon tel. 6466666

Aidsi nõustamiskabinet Tallinnas tel.6607871, Mardi3

Aidsi nõustamiskabinet Pärnus tel. 4473388

Saagu Valgus MTÜ, tel. 56656501, Rapla, Mahlamäe

Märjamaa Sotsiaalabikeskus tel. 4821139

Õpiabi

Õpetajad osutavad õpiabi nendele õpilastele, kellel on tekkinud raskusi õppekava omandamisel ja et toetavad õpilaste arengut. Pärast õppetundide lõppu toimuvad õpiabi tunnid 1 -3 tunni ulatuses.

Konsultatsioonid

Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil toimuvad koolis konsultatsioonid. Kõikidel õpilastel on õigus saada ainealast konsultatsiooni, kui nad seda vajavad. Igal õpetajal on aeg konsultatsiooni läbiviimiseks. Samas on õpilasel võimalus sooritada tegemata või puudulikult sooritatud kontrolltöid.

Arenguvestlused

Õpilase arengu toetamiseks viiakse vastavalt vajadusele läbi arenguvestlus, kus osalevad õpilane, klassijuhataja ja lapsevanem.

Meditsiiniline abi

Kooli tervishoiutöötaja jälgib koolikeskkonnale esitatavate tervisekaitsenõuete täitmist, täidab õpilaste tervisekaarte, annab esmaabi vigastuste ja traumade korral ning krooniliste haiguste ägenemise ja ägedate haigusjuhtumite korral, immuniseerib vanemate nõusolekul ja jälgib õpilaste tervislikku seisundit.

Lihtsustatud õppekava, individuaalne õpe ja koduõpe

Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul rakendab kool õpilasele lihtsustatud õppekava või koduõpet. Koduõpet rakendatakse piiratud teovõimega õpilase vanemaga kokkuleppel kohas väljaspool kooli ruume. Koduõpet rakendatakse õpilasele tulenevalt tema terviseseisundist või põhikooli õpilase puhul tulenevalt vanema soovist.

Individuaalse õppekava all mõistetakse hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. See koostatakse koolis või klassis õppivatele õpperühmast oluliselt erinevate oskuste, terviseprobleemide, isiksusomaduste ja/või võimetega või koolist kaua eemal viibinud õpilastele, kes vajavad kooli või klassi ainekavast erinevat õppesisu. Individuaalse õppekava koostamise võib algatada õpilane, tema vanemad või kool. Selle rakendamise otsustab direktor oma käskkirjaga.

Kooliraamatukogu

Raamatukogu juhataja: Leive Retsja

Tel. 4898867

Alus: Haridus-ja teadusministri 24.08.2010 määrus nr 46 “Kooliraamatukogude töö korralduse alused”

Tervisenõukogu

Koosseis: Ilme Leht, Piret Püü, Riina Meidla. Osaletakse tervisedendavate koolide maakonnaüritustel ja koolitustel. Laiendatud koosseis kuhu kuuluvad: Marju Retsja, Lia Puhm, Kristi Kivisild, Maie Pikani ja Tiina Unga. Huvijuhi kaudu tehakse koostööd õpilasomavalitsusega.

Koolis on tagatud meditsiiniline teenidus kooliõe poolt (s.h. ka erivajadustega lastega tegelemine ja õendusplaanide koostamine). Perearst Anne Parnabas külastab kooli vajadusel ja teenindab oma nimistus olevaid õpilasi.

Kool tagab süstemaatilise esmaabiandjate koolituse ja täiendkoolituse. Praeguseks on koolis üheksa esmaabi andjat: Ilme Leht, Riina Meidla, Tiina Helliste, Maie Pikani, Kalle Kollin, Reet Elmik, Piret Püü, Merge Vaher ja Ülli Toomemägi. Samuti osalevad õpetajad Tervistedendavate koolide ühisüritustel ja koolitustel.

Kooli tervistedendav tegevus toetub koostööle õpetajate, õpilaste ja kooli personali vahel, selleks et tagada füüsilise, sotsiaalse ja vaimse tervise tugevdamine. Eesmärgiks on kujundada õppimiseks ja tööks vajalik meeldiv füüsiline ja vaime keskkond. Toimub tihe koostöö kooli sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, juhtkonna esindajate, õpilasomavalitsuse ja valla lastekaitse töötajaga, samuti politsei, päästeameti, Eesti Punase Risti Raplamaa seltsiga jt.

Tegevuste märksõnadeks on

• õppekava põhine tervise edendamine (tervisealased teadmised ja oskused, toimetulekuoskused erinevates kriitilistes situatsioonides s. h. uimastitega seotud situatsioonides, tervisekäitumine jne)

• inimeseõpetuse õpetajate süstemaatiline täiendkoolitus

• õpilaste ainealane ettevalmistamine ainevõistlusteks (inimeseõpetuse olümpiaad, inimeseõpetuse aineviktoriinid, Kaitse End ja Aita Teist e. KEAT laagriks ettevalmistamine) ja laagris osalemine

• harida õpilasi ja õpetajaid koolikiusamise ja abiotsimise osas, et vähendada kiusamisjuhtumeid koolis

• tõsta õpilaste oskust hinnata ohusituatsioone nii koolikeskkonnas, kodus kui ka liikluses, et vähendada traumatismi eriti koolikeskkonnas

• õpetada esmaabi vastavalt õppekavale ja soovijatele lisaks ringitegevusena

• tõsta õpilaste teadlikkust oma käitumise eest vastutamise osas

• toetada õpilaste enesearengut ja karjääriplaneerimist

• toetada õpilaste omaalgatust

• toetada tegevusi teiste aitamisel (doonorlus)

• propageerida terviseteemaliste uurimustööde ja loovtööde juhendamist

• õpetajate harimine abivajajate varase märkamise osas

• hoida koolikeskkond puhtana ja õpetada lastele hügieenireeglite austamist

• jälgida koolitoidu tervislikkust ja koolipuhveti menüü vastavust tervisenõuetele