KOOL KUTSUB: TULE MEIE MEESKONDA!

Foto: Illimar Toomet

Märjamaa on hea rahulik elukeskkond koos kõige vajalikuga: kooliga samas majas on 2020. aastal avatud Raplamaa moodsaim spordihoone avara jõusaali, aeroobika- ja pallisaali ning ööbimiskohtadega; kooli hoovis on uus raamatukogu, laste mänguväljak, spordiväljak, rulapark, noortekeskus, 2022. avatav uus staadion. Kohe üle tee on rahvamaja korraliku kinoga, kiviviske kaugusel on ujula. Märjamaa alevis on iga päev avatud toidupoed, mitu lasteaeda. Kooli ja raamatukogu kõrval on bussijaam.

2022. aasta kevadel õpib Märjamaa Gümnaasiumis 616 last, sh 25 last Ukrainast ja töötab 84 inimest, töötame ühes vahetuses. Keskkonnateadlikule ja kaasaaegsele õpikäsitlusele suunatud haridusasutuse hoones on wifi, kaardiga avatavad uksed, automaatsed valgustid. Kõikides klassides on soe vesi. Koolil on suur ja avar söökla (tunnustatud Raplamaa parima koolitoidu tiitliga) ning võimalusterohke aed.

Märjamaa on poole- kuni tunnise autosõidu kaugusel suurematest linnadest ja seni veel suhteliselt madalate kinnisvarahindadega turvaline elukeskkond. Tule sea end koos oma perega meil sisse või hakka käima kaugemalt – koolis on Sind töökoht ootamas.

 

Tule tööle kooli - Sind ootab stabiilne, püsiv ja huvitav töö

Ootame Sinult kirja, kui oled mõelnud, et Sinust võiks saada meie kooli

 • GÜMNAASIUMI MATEMAATIKAÕPETAJA (võimalik osaline või täiskoormus)
 • PÕHIKOOLI MATEMAATIKAÕPETAJA (võimalik osaline või täiskoormus)
 • KLASSI- ehk I KOOLIASTME ÕPETAJA (täiskoormus)
 • VÄIKEKLASSI KLASSIÕPETAJA (täiskoormus)
 • KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA (võimalik osaline või täiskoormus)
 • SOTSIAALPEDAGOOG (täiskoormus)


Meile tööle tulevalt uuelt meeskonnakaaslaselt ootame/eeldame

 • siirast soovi ja huvi töötada koolis, kus hinnatakse muutuva õpikäsitluse põhimõtteid ja mis liigub nende rakendamise suunas;
 • soovi jagada uuendusmeelse haridusasutuse väärtuseid ja põhimõtteid;
 • erialaseid teadmisi, oskuseid ja kvalifikatsioonile vastavat haridust*;
 • oskust kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja soovi nende kasutamist õppida;
 • ausust, korrektsust, täpsust ja kohusetundlikkust;
 • tahtmist end pidevalt täiendada, õppida, kogemusi omandada ja areneda koos kooliperega;
 • initsiatiivikust märgata lahendamist vajavaid probleeme ja teotahet nendega tegeleda;
 • sõbralikkust ja väga head suhtlemisoskust;
 • orienteeritust meeskonnatööle.
 
Tööülesannete kirjeldus
 • Õpetaja töö eesmärgiks on tagada oma ainetundides õppetöö toimimine ning õpilaste võimetekohane ainealane areng. Õpetaja peamine roll on võimestada õppijat ja olla tema arengupartner, nii et saaks toimuda tähenduslik õppimine ja kujuneda selle õppija potentsiaali avav õpitee.
 • Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine. Sotsiaalpedagoogi töö fookuses on töö inimestega. Tema töö on vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuv ning jaguneb tööks õpilastega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks.
 • Klassiõpetaja on pea kõikide ainete õpetaja 1.-4. klassi õpilastele (v.a. muusika ja kehaline kasvatus või vastavalt õpetaja võimetele ja soovidele). Lisaks õpetaja rollile on ta suhete looja ja hoidja õpilaste ning lapsevanematega; hariduse väärtustaja; õpilaste isiksuslike omaduste märkaja ja arendaja ning kaasinimestesse lugupidava suhtumise kasvataja.
 
Kvalifikatsiooninõuded*
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse. Eelnimetatud nõuete puudumisel saame vormistada töölepingu kuni üheks aastaks eeldusel, et õpetaja kandidaadil on vähemalt keskharidus ning piisav kvalifikatsioon ja pedagoogiline kompetentsus, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ja õpitulemuste saavutamine.
 •  Sotsiaalpedagoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse
 

Uut kolleegi ootavad ees

 • mitmekülgne ja huvitav töö;
 • võimalused kujundada ise enda valdkonna või õppeaine õpetamise keskkond;
 • arengule innustav koolimaja, -hoov ja koolipere;
 • koolielu toetav koolipidaja ja kogukond;
 • pikk puhkus suvel;
 • tervise edendamise võimalused Raplamaa moodsaimas spordihoones, ujulas ja terviseradadel.
 

Tule ja anna endale võimalus panustada laste ja noorte arengusse uuenenud koolimajas kaasaegsel moel!

Kandideerimiseks

Kandideerimiseks saada palun sooviavaldus esimesel võimalusel , hiljemalt 30. juunil, e-postiaadressile kalle.uusmaa@marjamaa.edu.ee.

Kirja juurde lisa palun

 • oma senise tööalase karjääri kokkuvõte (CV);
 • haridust ja kandideeritavale ametikohale vastavat kvalifikatsiooni tõestavad dokumendid* või avalikult ligipääsetavad viited neile;
 • Sinu nägemus kaasaegsest koolist ning põhjused, mis motiveerisid Sind kandideerima (motivatsioonikiri või videotutvustus);
 • muu info või viited, mida pead oluliseks lisada.
* Kõige olulisem on soov töötada koolis, õpilastega ja meeskonnas. Palume Sul endast teada anda ka juhul, kui Sul kõikidele nõuetele vastavat kvalifikatsiooni ei ole. Kvalifikatsiooninõuetest saad lähemalt lugeda Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusest nr 30 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 74.

Kui on küsimusi

Kui soovid saada lisainfot või Sul on küsimusi, pöördu palun julgesti:

Close Menu