KOOL KUTSUB: TULE MEIE MEESKONDA!

Foto: Illimar Toomet

Märjamaa on hea rahulik elukeskkond koos kõige vajalikuga: kooliga samas majas on 2020. aastal avatud Raplamaa moodsaim spordihoone avara jõusaali, aeroobika- ja pallisaali ning ööbimiskohtadega; kooli hoovis on uus raamatukogu, laste mänguväljak, spordiväljak, rulapark, noortekeskus, 2022. avatav uus staadion. Kohe üle tee on rahvamaja korraliku kinoga, kiviviske kaugusel on ujula. Märjamaa alevis on iga päev avatud toidupoed, mitu lasteaeda. Kooli ja raamatukogu kõrval on bussijaam.

2022. aasta sügisel õpib Märjamaa Gümnaasiumis 633 last, sh 31 last Ukrainast ja töötab 87 inimest, töötame ühes vahetuses. Keskkonnateadlikule ja kaasaaegsele õpikäsitlusele suunatud haridusasutuse hoones on wifi, kaardiga avatavad uksed, automaatsed valgustid. Kõikides klassides on soe vesi. Koolil on suur ja avar söökla (tunnustatud Raplamaa parima koolitoidu tiitliga) ning võimalusterohke aed.

Märjamaa on poole- kuni tunnise autosõidu kaugusel suurematest linnadest ja seni veel suhteliselt madalate kinnisvarahindadega turvaline elukeskkond. Tule sea end koos oma perega meil sisse või hakka käima kaugemalt – koolis on Sind töökoht ootamas.

Tule meie kooli õppealajuhajataks - Sind ootab arengute- ja väljakutseterohke, püsiv ja põnev töö

Ootame Sinult kirja, kui oled valmis võtma täiskoormusega vastutuse õppetöö korraldamise eest meie koolis.

Õppealajuhataja on aktiivne juhtkonna liige, kelle peamiseks tööülesandeks on õppe-kasvatustöö koordineerimine ja arendamine. Sealhulgas:

 • õppetegevuse plaani (tunniplaani) koostamine;
 • õpetajate töö planeerimine, igapäevane koordineerimine, vajadusel asendusõpetajate leidmine ja nende toetamine;
 • õppetöö korraldamise põhimõtete ja õppekava kaasajastamine, kooli üldtööplaani jt. igapäevaste ja kooli üldise arenguga seotud dokumentide koostamine või vastavate koostegevuse töörühmades osalemine;
 • kaasaegsete õppevahendite vajaduse põhimõtete väljatöötamine ja juurutamine;
 • seadusandluse ning kooli õppetöö korraldusega seotud vormide ja nõuete (EIS, EHIS, jt) täitmine;
 • lõpueksamite korraldamine ja eksamikomisjonide töös osalemine;
 • gümnaasiumisse sisseastumise koordineerimine;
 • õpetajate personaalse arengu igakülgne toetamine, sh. vestluste läbiviimine, tagasisidestamise süsteemi juurutamine, koolitusvajaduste kaardistamine;
 • õpetaja-praktikantide kaasamise ja uute õpetajate leidmise protsessi eestvedamine;
 • aineühenduste töö koordineerimine jm. õpetajatevahelise aktiivse koostöö eestvedamine;
 • osalemine õppe-kasvatustöö valdkondlikel ümarlaudadel, komisjonides, koolitustel, aktustel jt. sündmustel;
 • enda pidev täiendamine, valdkonnaga seotud kaasaegsete meetoditega kursis olemine.

Tule meie kooli õpetajaks - Sind ootab püsiv ja huvitav töö

Ootame Sinult kirja, kui oled mõelnud, et Sinust võiks saada meie kooli

 • Üks-ühele ÕPETAJA 1. klassi õpilasele (osalise koormusega)

Tööülesanne: vastavalt kooli õppekavale ainetundide läbiviimine ühele 1. klassi õpilasele. Õppetöö toimub E-R, kell 8.15-12.00. Õpetaja ülesanne on tundide sisuline ettevalmistamine, sobivaima õppemeetodi sh eripedagoogiliste meetodite ja vahendite valimine ning tundide läbiviimine. Lisaks osaleb õpetaja aineühenduse töös, erialastel ja üle-koolilistel koolitustel. Õppemeetodite valikul tuleb järgida kooli ja riiklikku õppekava, head õpetamise tava ning lapse eripedagoogilisi vajadusi.

Lisainfo: Gaili Ilisson, HEVKO ([email protected], tel. 565 9029)

Ootused, kvalifikatsiooninõuded ja võimalused

Meile tööle tulevalt uuelt meeskonnakaaslaselt ootame/eeldame

 • siirast soovi ja huvi töötada koolis, kus hinnatakse muutuva õpikäsitluse põhimõtteid ja mis liigub nende rakendamise suunas;
 • soovi jagada uuendusmeelse haridusasutuse väärtuseid ja põhimõtteid;
 • erialaseid teadmisi, oskuseid ja kvalifikatsioonile vastavat haridust*;
 • oskust kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja soovi nende kasutamist õppida;
 • ausust, korrektsust, täpsust ja kohusetundlikkust;
 • tahtmist end pidevalt täiendada, õppida, kogemusi omandada ja areneda koos kooliperega;
 • initsiatiivikust märgata lahendamist vajavaid probleeme ja teotahet nendega tegeleda;
 • sõbralikkust ja väga head suhtlemisoskust;
 • orienteeritust meeskonnatööle.

Kvalifikatsiooninõuded*
 • Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse ning nõuetele vastav eesti keele oskus. Ühe või mitme eelnimetatud nõude puudumisel on koolil õigus vormistada sobiva kandidaadiga tööleping kuni üheks aastaks eeldusel, et kandideerijal on vähemalt keskharidus ning piisav pedagoogiline kompetentsus, mis tagavad kooli õppekavas kirjeldatud õpieesmärkide ja õpitulemuste saavutamise.
 • Õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse, juhtimiskompetentsid ning nõuetele vastav eesti keele oskus. Juhtimiskompetentse hinnatakse järgmistes valdkondades: organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.
 

Uut kolleegi ootavad ees

 • mitmekülgne ja huvitav töö;
 • võimalused kujundada ise enda valdkonna või õppeaine õpetamise keskkond;
 • arengule innustav koolimaja, -hoov ja koolipere;
 • koolielu toetav koolipidaja ja kogukond;
 • pikk puhkus suvel;
 • tervise edendamise võimalused Raplamaa moodsaimas spordihoones, ujulas ja terviseradadel.
 

Tule ja anna endale võimalus panustada laste ja noorte arengusse uuenenud koolimajas kaasaegsel moel!

Kandideerimiseks

Kandideerimiseks saada palun sooviavaldus esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30. novembril 2022, e-postiaadressile kalle.[email protected].

Kirja juurde lisa palun

 • oma senise tööalase karjääri kokkuvõte (CV);
 • haridust ja kandideeritavale ametikohale vastavat kvalifikatsiooni tõestavad dokumendid* või avalikult ligipääsetavad viited neile;
 • Sinu nägemus kaasaegsest koolist ning põhjused, mis motiveerisid Sind kandideerima (motivatsioonikiri või videotutvustus);
 • muu info või viited, mida pead oluliseks lisada.
* Kõige olulisem on soov töötada koolis, õpilastega ja meeskonnas. Palume Sul endast teada anda ka juhul, kui Sul kõikidele nõuetele vastavat kvalifikatsiooni ei ole. Kvalifikatsiooninõuetest saad lähemalt lugeda Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusest nr 30 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 74.

Kui on küsimusi

Kui soovid saada lisainfot või Sul on küsimusi, pöördu palun julgesti:

Close Menu