TERE TULEMAST MÄRJAMAA GÜMNAASIUMISSE!

Sisseastumise info

KÕIGE OLULISEM

 • 2022/2023. õppeaastal õppima asumiseks tuleb esitada taotlus siinsamas kodulehel hiljemalt 5. juuniks 2022.
 • Lisadokumente võtame vastu kuni 19. juunini 2021
 • Kui olete meie kooli põhikooli lõpetaja, ei ole gümnaasiumisse astumisel vaja muud, kui taotlus siin kodulehelKui tulete meile õppima mõnest teisest koolist, palume lisada taotlusele siin lehel loetletud dokumendid.
 • Taotlusvorm on sama astumiseks I klassi, gümnaasiumisse või ükskõik millisesse klassi.
 • Taotlusvormi saate täita arvutis või telefonis. Täidetud taotlusvormi saadame Teile digiallkirjastamiseks koos edasiste juhistega.
 • Digitaalse allkirjastamise või veebilehel taotluse esitamise võimaluse puudumisel võtke palun enne kooli vastuvõtmise perioodi lõppu ühendust kooli kantseleiga telefonil 4898860.

Info ja viited I klassi astujale

Alates 2022. aastast ei ole vaja esitada väljavõtet lapse tervisekaardist. I klassi astumisel tuleb enne kooli teostada perearsti juures tervisekontroll, mille tulemused kajastuvad patsiendiportaalis ning on nähtavad meie kooliõele.

I klassi astujad saavad traditsiooniliselt kingituseks kooli vesti. Vesti mõõtusid küsime eraldi. Lastevanemate koosoleku toimumise aja teavitame kõikidele taotluse esitajatele e-posti teel ning kooli kodulehel.

Gümnaasiumisse astujale olulised viited

Lisainfo

Sisseastumist puudutavatele küsimustele vastavad meeleldi:

Kontaktid leiad siit.

SISSEASTUMINE ON LIHTNE

 1. Täitke taotlus siin.
 2. Oodake ära e-kiri koolipoolse kinnituse ja edasiste juhistega.
 3. Saatke vajalikud lisadokumendid.
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri (foto või skanneering dokumendist);
 2. sisseastuja digitaalne dokumendifoto, vaata nõuded fotole;
 3. koolivalmiduskaart, selle olemasolul;
 4. lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või oluline info.
 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri (foto või skanneering dokumendist);
 2. ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist, selle olemasolul;
 3. varasemate õpingute lõpu- või klassitunnistus koos hinnetelehega;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 5. õppeaasta keskel taotlust esitades käesoleva õppeaasta hinneteleht;
 6. sisseastuja hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või olulise info.
 7. välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.

Märjamaa Gümnaasiumi vastuvõtu kord on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27 lg 5, Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr. 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” §2 lg 1 ning Märjamaa Vallavolikogu 19.04.2016 määruse nr 56 alusel.

1. Kooli vastuvõtmise üldsätted

1.1 Märjamaa Gümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtmise kord ja avalduste vastuvõtmise kuupäevad on avalikustatud kooli veebilehel www.marjamaa.edu.ee ja teatena Märjamaa Nädalalehes.

1.2 Kool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Märjamaa Gümnaasium on kinnitatud elukohajärgseks kooliks. Vabade kohtade olemasolul võetakse õpilasi vastu ka väljastpoolt Märjamaa valla haldusterritooriumit.

1.3 Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

1.4 Lapsevanema või õpilase seadusliku esindaja (edaspidi vanem) taotlusel võib 1. klassi vastu võtta ka koolikohustuslikust east noorema lapse, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on Märjamaa Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) õppima asumise soovist teavitanud enne punktis 1.1. nimetatud kooli avalduste vastuvõtmise perioodi lõppu. Kui vanem teavitab kooli õppima asumise soovist pärast nimetatud aega, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

1.5 Kooli vastuvõtmine toimub kooli veebilehel oleva täidetava taotluse alusel, millele tuleb täiendavalt esitada käesolevas korras nimetatud lisad. Lisad tuleb esitada vastavalt kooli veebilehel toodud juhistele. Digitaalse allkirjastamise või veebilehel taotluse esitamise võimaluse puudumisel tuleb enne kooli vastuvõtmise perioodi lõppu võtta ühendust kooli kantseleiga.

1.6 Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale. Otsus kinnitatakse direktori käskkirjaga.

1.7 Vastuvõtust teavitatakse lapsevanemaid ja õpilasi e-posti teel hiljemalt kahe nädala jooksul peale punktis 1.1. nimetatud avalduste vastuvõtmise perioodi lõppu.

2. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

2.1 Vanem täidab ja esitab kooli vastuvõtu taotluse kooli veebilehel, millele esitab lisaks:

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) vähemalt ühe vanema poolt digitaalselt allkirjastatud ärakirja;
 2. sisseastuja digitaalse dokumendifoto, mis vastab käesolevas korra punktis 2.2. sätestatud nõuetele;
 3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4. koolivalmiduskaardi selle olemasolul;
 5. lapse hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või olulise info.

2.2 Taotluse esitamisel lisatud foto peab vastama järgnevatele nõuetele:

 1. foto peab olema salvestatud .JPG formaadis;
 2. foto minimaalsed mõõtmed peavad olema 307×372 pikslit;
 3. foto faili nimeks peab olema sisseastuja isikukood (näide faili nimest: 32165498765.jpg);
 4. foto faili suurus ei tohi ületada 10MB;
 5. foto peab olema tehtud vähem kui kuus kuud tagasi;
 6. isik peab olema fotol kujutatud otsevaates kaamerasse;
 7. nägu peab moodustama 70-80% foto kõrgusest;
 8. foto peab olema värvifoto, mis on heleda ühevärvilise taustaga

3. Õpilaste vastuvõtmine vabadele kohtadele põhikooli osas

3.1 Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis sisseastumisdokumendid kooli hiljemalt punktis 1.1. nimetatud vastuvõtuperioodi lõpuks. Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele või riigipühale, on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneval esimesel tööpäeval.

3.2 Infot vabade kohtade olemasolust klassis, kuhu õpilane soovib astuda, tuleb küsida enne taotluse esitamist kooli kantseleist.

3.3 Sisseastumisdokumentideks on kooli vastuvõtmise taotlus kooli veebilehel ning järgmised lisad:

 1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) sisseastuja või vähemalt ühe vanema poolt digitaalselt allkirjastatud ärakirja;
 2. ametlikult kinnitatud väljavõtte sisseastuja tervisekaardist selle olemasolul;
 3. varasemate õpingute lõpu- või klassitunnistuse koos hinnetelehega;
 4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 5. õppeaasta keskel taotlust esitades käesoleva õppeaasta hinnetelehe;
 6. sisseastuja hariduslike erivajaduste puhul vastavad dokumendid või olulise info;
 7. välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.

4. Õpilaste vastuvõtmine gümnaasiumisse (10.-12. klassi)

4.1 Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldus on omandatud põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus. 11. või 12. klassi vastuvõtmise eelduseks on lõpetatud vastavalt 10. või 11. klass.

4.2 Gümnaasiumisse sisseastumiseks tuleb hiljemalt punktis 1.1. nimeatatud vastuvõtuperioodi lõpuks esitada punktis 3.3. loetletud dokumendid. Kui nimetatud kuupäev satub nädalavahetusele või riigipühale, on võimalus esitada dokumente veel sellele järgneva esimesel tööpäeval.

4.3 Gümnaasiumisse vastuvõtmine toimub põhikooli lõputunnistuse keskmise hinde põhjal moodustunud pingerea alusel.

4.4 Sisseastujatega viiakse vajadusel läbi vestlus. Vajaduse üle otsustab direktor õppealajuhataja või sisse astutava klassi klassijuhataja ettepaneku alusel. Vestluse vajadusest ja läbiviimise ajast teavitatakse sisseastujat e-posti teel. Otsus õpilase kooli vastuvõtmise kohta tehakse teatavaks hiljemalt vestlusele järgneva tööpäeva jooksul.

4.5 Koolil on õigus keelduda gümnaasiumisse vastu võtmast õpilasi, kelle sisseastumisele eelneva õppeperioodi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes on olnud puudulikke hindeid või õpilasi, kelle sisseastumisele eelneva õppeperioodi käitumine on hinnatud mitterahuldavaks.

5. Vastuvõtmisest keeldumine ja sellest teavitamine

5.1 Vabade kohtade puudumise või nõrkade õpitulemuste ja mitterahuldava käitumise korral on direktoril õigus õpilast, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgseks kooliks, mitte vastu võtta.

5.2 Vastuvõtmise keeldumisest teavitatakse e-posti kaudu 3 tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist.

6. Rakendussätted

6.1 Käesolev kord kehtib kooli vastuvõtul alates 2020/2021 õppeaastast.

Close Menu