VASTUVÕTUKORD

MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD

1. Üldine vastuvõtu korraldus

1.1. Märjamaa Gümnaasiumi (edaspidi kool) põhikooliõpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud õpilased, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi Märjamaa vald.

1.2. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt käesolevale korrale.

1.3. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või vanem kirjaliku taotluse (lisa 1), millele lisab:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) foto.

1.4. Gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja, vajadusel teeb selle sekretär.

1.5. I klassi sisseastujate taotlused ja dokumendid esitatakse kooli sekretärile alates 1. aprillist kuni 30. aprillini.

1.6. Kooli direktor kinnitab õppeaasta alguseks 1. klassi klassijuhatajate poolt koostatud nimekirjad. Nimekirjade koostamisel arvestavad klassijuhatajad õpilaste soolist koosseisu.

1.7. I ja X klasside nimekirjad avalikustatakse kooli veebilehel.

2. Gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel kohaldatav vastuvõtu tingimused ja kord

2.1. Gümnaasiumiastme 10. klassidesse sisseastuja vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

2.2. Gümnaasiumiastme 10. klassidesse võetakse vastu kõik soovijad, kelle õpitulemused põhikooli lõputunnistusel on vähemalt rahuldavad.

2.3. Sisseastujate taotlused ja dokumendid esitatakse vastuvõtukomisjonile päev peale põhikooli lõpetamist kell 10.00.

2.4. Kui kooli kümnendas klassis on pärast vastuvõetud isikute nimekirja kinnitamist vabu õpilaskohti, korraldab kool enne õppeaasta algust, augusti viimasel tööpäeval järelvastuvõtu.

2.5. Otsus vastuvõtu kohta tehakse teatavaks samal päeval.

2.6. Gümnaasiumiastme 11. ja 12. klassidesse võetakse sisseastujaid vastu vabade kohtade olemasolu korral, tingimusega, et õpilase õppeedukus on rahuldav ning tema poolt läbitud kursused vastavad kooli õppekavale. Sisseastuja esitab:

1) kirjaliku taotluse;
2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta ja hinnetelehe, kui õpilane lahkub eelmisest koolist pärast õppeperioodi lõppu või õppeaasta kestel;
6) foto.

3. Vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamine

3.1. Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse õpilast ja/või tema seaduslikku esindajat võimalusel koheselt taotluse esitamise päeval, erandjuhtudel viie tööpäeva jooksul.

Close Menu